1. Informace z jednání VV dne 23. listopadu 2015
Br. předseda informoval o návštěvách sborů a stanic – Olomouc, Suchdol, Praha 6, Vikýřovice, Žatec, Pustá Rybná, Hradec Králové.
Br. Jackanič informoval o proběhlé konferenci mládeže v Chebu a dále o svém zvolení do služby předsedy Odboru mládeže na další tři roky.
VV jednal o programu Vzdělávání na cestě, které probíhá v Olomouci ve škole Dorkas. Na příští rok se uvažuje o pokračování tohoto kurzu také v Čechách. Podrobnější informace budou k dispozici na SD v Praze.
VV jednal o přípravách konference BJB v Brně, která se bude konat v červnu 2016. Další přípravné setkání ohledně programu a organizace setkání proběhne v lednu v Brně za účasti zástupců sboru.
VV byl informován o probíhající sbírce na pomoc bratřím a sestrám na Ukrajině. Z podpůrného fondu bude zatím jako záloha uvolněna částka 200 000 Kč. Po ukončení sbírky (probíhá do ledna 2016) bude zaslána zbývající částka.
Br. Vimpel informoval VV o zvažovaném zapojení žateckého sboru do pomoci v uprchlickém táboře v Drahonicích. V případě zjištění konkrétních potřeb, které by byly nad možnosti sboru v Žatci, nabízí VV pomoc a podporu.
Br. Kern informoval o setkání spolupracovníků případné zpěvníkové komise. Setkání se zúčastnili bratři Pavel Pospíšil, Jan Pospíšil, Zdeněk Pospíšil, Libor Mathauser, Jan Juříček, Slavo Král a sestra Miriam Kuklínková. V lednu se tato skupina opět sejde, aby připravila návrh pro SD ohledně realizace nového zpěvníku BJB.
VV diskutoval závěry rozhovoru na RZS v Brně a na základě diskuze a podnětů se sborů se rozhodl stáhnout v tuto chvíli návrh na změnu RZS na SD připravený podle usnesení SD z Aše. Tato změna by zasahovala do základních dokumentů BJB a proto je pro její přijetí nutný širší konsenzus sborů.
VV na základě předběžných výsledků hospodaření rozhodl o přidělení mimořádné odměny 10.000 Kč všem pracovníkům sborů BJB pobírajícím dotace a kazatelům sborů nepobírající dotace ve výši 10.000 Kč. VV také rozhodl o vánočním příspěvku pro kazatele v důchodu a vdovy po kazatelích ve výši 7000 Kč.
VV dále jednal o zřízení nového platového fondu, do kterého by se v budoucnu převáděl zůstatek z dotačních mzdových prostředků. Zůstatek mzdové dotace z tohoto roku bude převeden do příštího roku.
VV byl informován o obdrženém daru z Čsl. baptistické konvence v Kanadě a USA. Částka 388 134 Kč bude rozdělena na tři části:
10% 38813,4 - podpora vzdělávacích aktivit misijních skupin
30% 116440,2 - práce mezi národnostními menšinami
60% 232880,4 - misijní aktivity sborů.
Zprávy o realizaci jednotlivých projektů mají být vypracovány do konce května, popřípadě po skončení aktivity. VV schválil již pro tento rok částku 10.000 Kč na podporu romské služby v Kraslicích, další požadavky budou projednány na dalším setkání.
VV schválil dotisk knihy Joni a Ken v počtu 800 ks. VV schválil zastoupení BJB na Valném shromáždění ERC, BJB zastoupí br. Šíp, Jackanič a s. Procházková. VV byl informován o zájmu chorvatského sboru v Daruvaru o spolupráci s českými sbory, nabídky s podrobnějšími informacemi byla rozeslána na sbory. VV byl informován z náboženské redakce České televize, že s televizním přenosem bohoslužby BJB je možné počítat podle rozpisu až v roce 2019.

2. Informace z Kanceláře VV
Připomínáme sborům, že v roce 2016 bude dotace na platy duchovních snížena o 5%. Sbory pobírající dotaci tedy dostanou měsíčně z Kanceláře VV na účet částku o 5% nižší oproti letošnímu roku. Věříme, že sbory budou schopny kompenzovat toto snížení a nepřistoupí ke snižování platu svých kazatelů nebo misijních a pastoračních pracovníků.
Žádáme sbory, aby do konce roku uhradily příspěvky na kancelář a na fondy, dále faktury za Slova života. Faktury za Rozsévače budou vystaveny v lednu 2016.
Zároveň prosíme sbory o zaslání výtěžků sbírky konané v rámci Dne modliteb baptistických žen na účet kanceláře VV s variabilním symbolem odboru sester (911815).
Sborům připomínáme, že se koná sbírka na pomoc Ukrajině. Více informací najdete v přiloženém letáku. Prosíme sbory, aby do konce ledna 2016 zaslaly výtěžek sbírky. Sborům, které tak již učinily, velice děkujeme.
V kanceláři VV jsou stále k dispozici Slova života 2016.


Luděk Šíp, tajemník VV BJB