Informace VV

1. Informace z jednání VV dne 13. června 2016

Br. Kern informoval o návštěvách sborů: Vikýřovice, Pardubice, Praha 3, Praha 4, Cvikov, Kroměříž, Liberec. Br. Novosad informoval o situaci ve sboru v Uherském Hradišti.
VV vyhodnotil Konferenci BJB v Brně, která se uskutečnila na začátku června. Pro menší počet přihlášených byla akce přesunuta z Konferenčního centra na Kounicově ulici do sborových prostor, což přineslo zúžení volitelného programu a některých seminářů, zároveň však ve sborových prostorách akce probíhala velice dobře, také se vytvořil lepší prostor pro vzájemní sdílení a rozhovory.
VV děkuje organizátorům konference z brněnského sboru a pro další roky doporučuje zachovat konferenci v rozsahu 1 x za čtyři roky s tím, že vnímá jako vhodné tuto konferenci doplnit regionálními nebo místními setkáními sborů (např. v rozsahu jednodenní akce bez nutnosti zajišťování ubytován í a stravování účastníků).
VV podpořil z krizového fondu misijní cestu bratří kazatelů Boháčka, Licy, Gritsyka a Gavrilova na Ukrajinu a pro humanitární účely uvolnil částku 20.000 Kč.
VV jednal o žádosti časopisu Rozsévač o pokrytí ztráty z předchozích let. VV pověřil br. Kerna, aby si vyžádal přesnější informace o hospodaření časopisu včetně finančního výhledu na letošní rok. VV  projevil ochotu se podílet na hospodaření Rozsévače. V budoucnosti však musí hospodařit Rozsévač bez ztráty.
VV odsouhlasil účast br. Jackaniče a s. Procházkové (laický člen Koncilu) na koncilu EBF v Estonsku v září 2016.
Informace ze školy Dorkas. VV odsouhlasil nový status školy a vyjádřil souhlas s nástupem nové kaplanky tak, aby se jejich úvazky překrývali po potřebnou dobu v září na začátku školního roku. VV také souhlasí s žádostí školy o příspěvek na renovaci oken budovy ve výši 30.000 Kč z investičního fondu. O provedení tohoto zhodnocení bude vyžádán zjišťovací protokol.
VV schválil žádost Odboru sester o příspěvek na Čsl. Konferenci ve výši 20535,- Kč na pokrytí nákladů spojených z konferencí, které nebyly uhrazeny z proběhlých sbírek
VV souhlasil s příspěvkem z krizového fondu 20.000 Kč na základě žádosti sboru XXI. Století, který pořádá tábor s ukrajinskými uprchlíky, kteří se nachází na území ČR. Příspěvek pokrývá část nákladů, zbytek si budou hradit sami účastnící, popř. sbor.
Br. Jackanič informoval o zrušení tábora pořádaného s Čsl. baptistickou konvencí v USA a Kanadě, který měl proběhnout v srpnu v Šumperku. Br. Kern bude jednat se zástupci konvence o další formě spolupráce, a zda by případně bylo možné vyslat jinou skupinu v příštím roce.
VV na podnět ze sborů jednal o otázce sabatiklu na sborech (studijní volno zpravidla po 7 letech služby). VV doporučuje sborům tuto otázku řešit před nástupem kazatelů na sbor, aby nedocházelo k případným nedorozuměním ohledně jeho čerpání. Řády BJB žádným způsobem tuto otázku neřeší a zůstává tak plně v kompetenci jednotlivých sborů.
Br. Šíp informoval o žádosti bratří kazatelů o příspěvek na tábor dětí z kazatelských rodin na letošní léto. VV rozhodl ze sociálních důvodů o podpoře v navrhované výši z podpůrného fondu a zároveň tuto možnost připomíná všem stávajícím kazatelům.  
VV byl informován o setkání se zástupcem IMB br. Markem Edwortym, kterého se zúčastnili bratři Kern, Šíp, Jackanič, Novosad a br. kaz. Zeman. Br. Mark, který měl dosud oblast působení misionářů v ČR na starosti, se stěhuje do Polska a tuto zodpovědnost po něm přebírá br. Tray Adkinson. VV pověřil br. Jackaniče a Novosada, aby do zářijového setkání VV připravili za VV a misijní odbor návrh prioritních oblastí a míst pro spolupráci s IMB. Setkání s bratrem Treyem Adkinsonem by pak mohlo proběhnout do konce tohoto roku.
VV odsouhlasil půjčku pro žatecký sbor ve výši 2.000.000 Kč s tím, že v tomto roce proběhne čerpání ve výši 500.000 Kč a další čerpání v ostatních letech bude podmíněno zůstatkem stavebního fondu a možnostmi BJB.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB