Ve středu 6. prosince proběhlo poslední letošní jednání Výkonného výboru  BJB. V jeho průběhu jsme se zabývali těmito otázkami a tématy.

Vize a plány

Bratři tajemník a předseda informovali o pokračujících přípravách konference „Sto let spolu“, která by se měla uskutečnit na podzim 2019 v Praze. Na 23. ledna je plánováno první větší přípravné setkání zástupců odborů a komisí, na kterém bychom měli mluvit o programu, ale také o rozsahu celé konference. Otázkou je případný počet účastníků, zapojení se bratří a sester ze Slovenska a podle toho také volba vhodných prostor. Prosíme vás o modlitby za toto setkání a celkové přípravy.

Oba bratři přinesli také informace z příprav nového Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů. První číslo by mělo vyjít v lednu, tématem bude manželství a rodina. VV jmenoval redakční radu tohoto Zpravodaje ve složení br. Jan Jackanič, Pavel Coufal a Erik Poloha. O příspěvky byli požádání zástupci odborů BJB a další přispěvatelé. Připomínáme sborům prosbu o zaslání krátkých zpráv ze sborového života, doporučený rozsah zpráv je cca 1000 znaků. Termín uzávěrky je 31. 12. 2017.

VV schválil podporu vánočního turné bratra Rodrigueze, které by se uskutečnilo v roce 2018 v termínu 4. - 9. prosince. VV souhlasil s finanční podporou ve výši 20.000 Kč na organizační náklady a propagaci koncertů ve městě. Bratr Jiří Boháček bude kontaktovat navržená místa s dotazem, zda by sbory měly o pořádání zájem, záměrem je spolupracovat s více církvemi v místě konání a oslovit tak širší okruh zájemců a jejich přátel.

VV souhlasil s návrhem br.  Coufala s pořádáním konference pro připomenutí výročí 490 let od mučednické smrti anabaptistického kazatele a teologa Balthasara Hubmaiera (10. 3. 1528), která by se pořádala v sobotu 10. března 2018 v Brně. Akce by byla propojena se 120. výročím založení brněnského sboru, které se uskuteční v neděli 11. 3. 2018. Podrobnosti budou na sbory upřesněny později.

Odbory, komise, účelová zařízení

Odpoledne proběhlo setkání se zástupci Odboru mládeže a rozhovor o tom, jak připravovat program mládežnických konferencí. VV přednesl svůj návrh, který byl představen sborům na RZS a k tomuto návrhu proběhla diskuze. VV chce dále tuto otázku diskutovat se sbory i Odborem mládeže, cílem je nastavit konkrétní zodpovědnosti v přípravě programu. Na setkání jsme také diskutovali společnou konferenci v roce 2019, do které bychom rádi mládež zapojili.

VV se zabýval nominacemi do teologické komise a celkovou situací komise, kdy z navržených bratří souhlasil zatím pouze br. Marek Titěra. VV proto vyzývá sbory, aby průběžně zasílali tajemníkovi své další návrhy na nominace, se situací seznámí VV sbory před konáním SD, který by o případné volbě komise měl rozhodnout.

VV jednal o situaci na škole Dorkas na základě zprávy předsedy a tajemníka z prosincového jednání rady školy v Olomouci. Provoz školy je v důsledku opakovaně nízkého počtu studentů finančně ztrátový a VV proto rozhodl o tom, že již nebude v dalším školním roce vypisováno nové přijímací řízení a BJB bude muset tuto záležitost naléhavě řešit. O dalším řešení rozhodne proto na návrh VV SD v příštím roce.

Na základě usnesení SD z letošního roku VV odsouhlasil doplnění volebního řádu BJB o podmínku souhlasu sboru pro kandidaturu na předsedu odborů a členů rad odborů a komisí. Tento návrh bude součástí materiálů pro příští SD.

SD, RZS, mezisborové vztahy

VV hovořil o jednání RZS v Brně a dalším postupu VV. Této otázce se budeme znovu věnovat na dalším jednání.

Sbory

Proběhl rozhovor o žádosti korejského sboru o členství v BJB. VV tuto žádost nedoporučuje z důvodu malé vzájemné známosti s tímto společenstvím a doporučuje zástupcům sborů účast na kurzu kazatelů.

Finance a organizace

VV schválil žádost sboru BJB Brniště o novou dotaci pro kazatele od 1. ledna. Je jím br. Jiří Šimek, který byl nově zvolen za kazatele sboru. VV zve bratra k setkání a rozhovoru na příštím jednání.

VV schválil také žádost sboru Plzeň Agape pro misijního pracovníka sboru br Bogdana Jablinského na částečný úvazek.

Br. Jackanič informoval o výhledu hospodaření za rok 2017, VV vzal tuto zprávu na vědomí společně s  vysvětlením na dotazované položky.

Ekumena

VV odsouhlasil prodloužení mandátu zastupovat BJB v ETS pro bratra Jackaniče na další tříleté období.

VV přijal krátkou zprávu o proběhlém setkání Valného shromáždění ERC, na kterém BJB zastupovali bratři Jackanič, Coufal a Poloha. Novým předsedou ERC byl zvolen bratra Daniel Ženatý z ČCE.

Ostatní

Br. Novosad informoval o plánovaném misijním výjezdu do Turecka. Bližší informace z misijního odboru budou zveřejněny co nejdříve.

Příští setkání VV se uskuteční 24. ledna a 12. března 2018.

Informace z kanceláře

Sbory pobírající dotace na plat svých pracovníků upozorňujeme, že od ledna 2018 dojde opět k dalšímu snížení příspěvku o 5%. Toto snížení by nemělo mít vliv na platy pracovníků a vybízíme sbory k tomu, aby průběžně platy svých zaměstnanců dorovnávaly.

Pracovníkům sborů, kteří se přihlásí v rámci svého vzdělávání na Evangelikální fórum (koná se v termínu 20. – 22. 2. 2018 v Praze), bude poskytnut příspěvek 500 Kč na slevu z registrace. Příspěvek se bude vyplácet přímo na místě, každý účastník se tak musí přihlásit sám na webových stránkách www.evangelikalniforum.cz

Připomínáme sborům zaslání příspěvků do kanceláře VV do konce roku 2017 a žádáme také o úhradu faktur za Slova života do konce tohoto účetního období.

Faktury za Rozsévače budou rozesílány na sbory v lednu, připomínáme, že z redakce  přijde kromě objednaného množství opět jedno číslo navíc pro případné zájemce nebo na rozdávání.


Jan Jackanič
tajemník VV BJB