1. Rozhovor po SD a příprava RZS
Dne 5. 6. 2018 proběhlo setkání se  zástupci sboru Praha 4, na kterém jsme hovořili o výsledcích SD. Zástupci sboru také informovali VV o tom, že proces registrace Společenství baptistických sborů (SBS) dále trvá, a že bude VV požádán Ministerstvem kultury o vyjádření se za BJB k této nové registraci podle církevního zákona. V rozhovoru vyjádřili zástupci VV nesouhlas s tím, aby jakýkoli sbor byl členem jak BJB tak SBS, resp. aby sbor byl ve dvou denominacích.
 
Dne 12. 6. proběhlo jednání se zástupci sborů Jablonec a Lovosice o výsledcích SD, oba sbory výsledky SD respektují. Zástupci sboru v Jablonci informovali VV o tom, že sbor stahuje svůj návrh ohledně vyloučení sboru Praha 4 z BJB. Oba sbory byly požádány ještě o písemné vyjádření. Po následných členských shromážděních oba sbory písemně potvrdily, že respektují výsledek hlasování o sboru Na Topolce a své návrhy stahují. O další reakci na výsledky SD ve vztahu k BJB budou tyto dva sbory dále jednat.
 
VV obdržel ze sborů pouze jednu žádost o svolání mimořádného SD a z toho důvodu zůstává v platnosti původní návrh VV, aby v podzimním termínu proběhla Rada zástupců sborů. Na programu RZS bude jednání o neprojednaných návrzích z minulého SD, diskuze o budoucnosti společného života v BJB, budoucí podoba práce VV a financování této společné služby. Dále pak budou v programu podněty pro rozvoj práce Odboru pro manželství a rodinu, které vzešly z jednání se zástupci tohoto odboru, a které budou rozeslány na sbory. Dalším bodem bude také rozhovor o podobě řádů BJB, kdy VV na základě současné situace ohledně registrace SBS navrhuje, aby sbor mohl být členem pouze jedné baptistické jednoty. VV také připraví ve spolupráci s komisí pro novelizaci dokumentů (KPND) návrhy na upřesnění řádů v otázkách usnášeníschopnosti SD.
 
2. Vize a plány
VV svolává modlitební setkání za budoucnost BJB a další spolupráci sborů. Tato setkání by se měla soustředit na modlitby pokání, prosby o Boží milost a světlo, na ztišení a naslouchání Pánu církve, ne na kázání, vyučování, nebo řešení palčivých otázek. Modlitební setkání se uskuteční v neděli 21. října odpoledne (návrh je od 16 hodin) na třech dostupných místech po ČR. VV navrhuje uskutečnit toto modlitební setkání v Chebu, Praze a Olomouci. Bratr předseda bude kontaktovat tyto sbory za účelem domluvy a přípravy těchto setkání. Bližší informace budou na sbory rozeslány na začátku září.
 
Tajemník s předsedou informovali o přípravném setkání k plánované konferenci 100 let spolu. Po porovnání několika možností bylo vybráno nové místo konání, a to  Kulturní centrum v Litoměřicích, kde je k dispozici vhodné zázemí, prostory pro společné setkání i různé možnosti ubytování. Na přípravách programu budeme spolupracovat se zástupci slovenské BJB. V září navštíví tajemník opět Litoměřice a bude pokračovat další příprava celé akce, během prázdnin budou připraveny návrhy pro propagaci. Tématem konference bude verš z listu Židům 13,8: „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“
 
Tajemník dále informoval o přípravách Zpravodaje BJB č. 03/18. Připomínáme sborům možnost zaslat své příspěvky do konce června. Tajemník také informoval VV o přípravách adventního turné bratra Rodrigo Rodrigueze, které je připravováno ve spolupráci s několika sbory BJB. Podrobnosti jsou již nyní na adrese www.rodrigokoncerty.cz
 
3.  Odbory, komise, účelová zařízení
V rámci setkání VV proběhl rozhovor s radou Odboru pro manželství a rodinu (OMR). Děkujeme těmto bratřím a sestrám za jejich službu, které si vážíme, a vnímáme ji jako důležitou pro sbory BJB i pro necírkevní veřejnost. Rada zašle sborům podněty pro svoji další práci, které bude možné diskutovat na příští RZS v Brně a to včetně termínů dalších akcí tohoto odboru. Zejména upozorňujeme na akce v rámci Týdne manželství, které proběhnou v příštím roce. Rada OMR také hovořila s VV o tom, zda by byla možnost, aby předseda Marek Žitný byl od 2. čtvrtletí 2019 zaměstnán na 0,5 úvazku; tím by se vytvořil prostor pro další fungování a rozvíjení této služby. VV bude hledat možnosti pro tuto podporu, proběhne rozhovor se sbory na RZS a rozhodovat bude SD v dubnu 2019.
 
VV také hodnotil proběhlý kurz kazatelů. Jsme rádi za inspirující službu Dr. Dietricha Schindlera a děkujeme Misijnímu odboru za přípravu této příležitosti. Vážíme si také rozhovoru mezi kazateli o současném životě BJB, který sice ukazuje na hluboké rozdíly mezi našimi sbory, je však potřebný pro další nasměrování naší společné práce. Děkujeme kazatelům, kteří si na toto setkání udělali čas, a opět vyzýváme k účasti zástupce těch sborů, kteří se tohoto setkání nezúčastňují. Termín příštího kazatelského kurzu bude oznámen na začátku školního roku.
 
Bratr tajemník informoval o současném vývoji ukončení studia na škole Dorkas a případném prodeji budovy. Do konce června by měla škola vyhledat soudního odhadce majetku tak, aby ocenění aktiv školy proběhlo během prázdnin. Na základě tohoto odhadu pak BJB tento majetek od školy odkoupí a poskytne tak škole finanční prostředky pro další provoz do ukončení činnosti školy. S prodejem školy je také spojena otázka archivace dokumentů a materiálů školy, stejně tak obsáhlá školní knihovna (přes 2500 svazků). Tuto otázku bude řešit tajemník ve spolupráci se zástupci školy.

Bratr předseda informoval za komisi duchovní služby, že požádá ETS v Praze a KETM v Banské Bystrici o spolupráci v oblasti lektorátů pro studenty ze sborů BJB. Komise by chtěla být lépe informována o  studentech ze sborů BJB na těchto školách a o možnostech zapojovat baptistické studenty do praxí v baptistických sborech. Bratr předseda také tímto žádá sbory o informace o studentech teologie z jejich řad.
 
Bratři tajemník s předsedou informovali o setkání s bratrem Jordanem Hallerem, se kterým mluvili o službě Odboru mládeže a službě bratra mezi mládeží. Rada Odboru mládeže připravuje ve spolupráci s vinohradským sborem celostátní konferenci mládeže v termínu 29. - 31. března 2019. Na základě návrhu VV proběhne v říjnu setkání s VV, na kterém zástupci Odboru mládeže představí své návrhy na program a řečníky konference.
 
Bratr předseda informoval VV o ukončení letošního ročníku Vzdělávání na cestě v Olomouci, který úspěšně dokončilo 19 studentů z 5 sborů. VV byl informován o přípravách dalšího ročníku 2018/19, který se uskuteční ve sboru Praha 3 Vinohrady. Přihlášení pro nové studenty je možné do konce června na vnc.bjb.cz. Opět zveme členy našich sborů, aby využili této možnosti se biblicky vzdělávat.
 
4. Finance a organizace
Tajemník informoval o plánované rekonstrukci služebního bytu v Praze 8 a dále pak o domluvě se sborem BJB Děčín ohledně krátkodobé půjčky 50.000 Kč a domluveném rozsahu splátek.
VV schválil žádost sboru BJB Ostrava o prodloužení pracovního úvazku pro sestru Lenku Siemkovou opět o 1 rok (1.9.2018 - 31.8.2019). Jedná se o poloviční úvazek pro práci misijní pracovníka.
VV potvrdil své rozhodnutí z loňského roku a nabízí zaměstnancům sborů BJB (kazatelům a misijním pracovníkům) možnost žádat ze sociálních důvodů o finanční podporu (1000 Kč na dítě /rok) na účast na křesťanských táborech. Žádosti mohou posílat pracovníci sborů na emailovou adresu kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
5. Sbory
VV hovořil o prezentaci korejského sboru Praha Life Tree Korean Church, která proběhla na kurzu kazatelů. Sbor představil bratr Yonghwa Kwack, který je kazatelem tohoto sboru. VV doporučí sboru představení se na podzimní RZS, a na základě reakcí sborů můžeme pak dále hovořit o případné žádosti sboru o členství v BJB. Sbor bude kontaktovat tajemník, který sbor také do RZS navštíví.
Dále VV hovořil o situaci sboru Praha 6, bratr předseda bude kontaktovat zástupce sboru a vyzve ho k rozhovoru o budoucnosti sboru (v současnosti má 5 členů).
Bratr předseda informoval o své účasti na slavnostním otevření nové modlitebny v Konstantinových Lázních (sbor Teplá). Dále o službě ve sboru v Příboře. Sbor v Příboře se modlí za získání vlastního kazatele. Předseda vedl rozhovor se staršovstvem sboru o tom, jaké jsou možnosti, jak může pomoci VV BJB, komise duchovní služby, a jaké má sbor zodpovědnosti vůči svému kazateli.  
Také stanice brněnského sboru v Brně - Medlánkách se modlí za svého duchovního pastýře a vedoucího pro další misijní práci.
Dalšími plánovanými návštěvami předsedy je služba ve sborech v Broumově (24. června), Českých Budějovicích (14. října) a Chebu 1 (18. listopadu).
 
6. Ostatní
Br. předseda Pavel Coufal informoval o svém rozhovoru pro pořad Vertikály v Českém rozhlase (vysíláno 10. 6.). Také informoval o své reakci na nepřesnou zprávu v Životě víry o průběhu minulého SD, v důsledku toho bude vydána v příštím čísle oprava.
Sestra Švehlová informovala VV o přehledu škol, na kterých studovali baptističtí kazatelé. Jedná se o materiál zpracovaný pro historickou komisi, který ukazuje na pestrost a velký rozsah možností ke studiu. VV si uvědomuje, že s tím také souvisí názorová roztříštěnost v BJB. Je zde velká potřeba, aby BJB (např. prostřednictvím komise duchovní služby) poskytovala duchovní vedení, lektoráty, praxe na sborech, studentům teologie a začínajícím kazatelům, aby byla jejich služba lépe zasazena do kontextu BJB.
VV se také na základě podnětu od OMR, i přímé žádosti od organizátorů Dne pro rodinu, rozhodl tuto akci podpořit. Jedná se o program, který se bude konat 4. srpna 2018 v Praze. Zástupci OMR pošlou podrobnosti na sbory, více informací je také možné najít na www.denprorodinu.eu.
Bratr Oleg Gricyk informoval VV o projektu Gospel4Prague (www.gospel4prague.org). Jedná se o rozsáhlý záměr sboru Praha – Církev XXI. století vybudovat v Praze křesťanskou mateřskou školku a školu. V případě, že se na projekt podaří sehnat dostatečné prostředky od zahraničních sponzorů, stojí sbor o širší zapojení a podporu od BJB.
VV také diskutoval členství BJB v České evangelikální alianci,  o kterém jsme diskutovali na kurzu kazatelů. VV tento záměr podporuje, uvědomujeme si však potřebu širší a delší diskuze, které je potřebná pro případné rozhodování SD. VV proto uvažuje o pozvání tajemníka ČEA na příští kurz kazatelů.

Informace z kanceláře VV

Připomínáme sborům, že nadále probíhá sbírka na pomoc Ukrajině. Sbory mají možnost zasílat své příspěvky nejpozději do 30. září 2018.
Na základě nabídky sborům bude pronajatý služební byt v Dolákově ulici od září 2018 po proběhlé rekonstrukci elektřiny.

Jan Jackanič
tajemník VV BJB