Komise BJB

Pro plnění specifických úkolů BJB se zřizují potřebné odborné komise, stálé nebo krátkodobé, a to podle charakteru činnosti.

Podle ordinačního řádu z roku 2016 máme nyní tyto komise:

Revizní komise (RK)

1. Revizní komise je volena SD a je mu přímo odpovědná.

2. Tvoří ji předseda a dva členové.

3. Činnost RK

a) provádí nejméně 1x ročně kontrolu správnosti vedení účetnictví BJB

b) provádí kontrolu správnosti, úplnosti a platnosti prvotních dokladů dokládajících příjmy a výdaje

BJB

c) provádí odsouhlasení konečných zůstatků jednotlivých účtů v operativní evidenci BJB

d) kontroluje a hodnotí úroveň vedení účetní evidence v Kanceláři BJB

e) sleduje hospodaření s nemovitým i movitým majetkem BJB, kontroluje provádění inventarizace

f) kontroluje odstranění nedostatků uvedených v předcházejících revizních zápisech

g) dává své stanovisko k účelnosti vynaložených finančních prostředků v souladu s rozhodnutími

př.slušných orgánů BJB a v porovnání se schv.leným rozpočtem

h) předkládá SD revizní zprávu s návrhem na závěry

Komise historická

1. Vyhledává, shromažďuje, třídí, zpracovává, ukládá do archivu BJB materiály důležité pro zachování

historické paměti.

2. Podněcuje sbory BJB ke spolupráci s komisí, vede je k zachování a shromažďování důležitých materiálů

z jejich života (o členech, pracovnících či významných výročích a slavnostech sboru, křtech a dalších

důležitých událostech).

3. Pořádá školení pro archiváře a kronikáře sborů BJB a poskytuje jim odborné rady a metodickou pomoc.

4. V případě potřeby spolupracuje se sbory, VV a ekumenou při pořádání výstav a opatřování vhodných

historických dokumentů z historie sborů BJB.

Komise teologická

1. Dbá o věroučně odpovědný výklad Písma při reflexi aktuálních otázek z biblického hlediska.

2. Pracuje systematicky na teologických materiálech pro potřebu BJB, přednostně na zadaných tématech.

3. Sleduje nová hnutí a učení, analyzuje je a předkládá k nim odůvodněná stanoviska, tyto materiály pak

aktuálně publikuje.

4. Pozorně sleduje teologický vývoj v BJB a upozorňuje na případná úskalí a nebezpečí posunu.

5. Vyjadřuje se z teologického hlediska k textům písní, případně k dalším p.semným materiálům, provádí

recenze vydávané křesťanské literatury, upozorňuje na scestné publikace.

Komise pro dokumenty BJB

1. Podle zadání zpracovává návrhy př.slušných dokumentů BJB dle potřeby (Ústava BJB, řády apod.)

2. Prostřednictvím Kanceláře BJB zajišťuje připomínkové řízení a včasné projednání.

3. Dbá na zapracování všech zásadních připomínek do návrhů a předkládá dokumenty k projednání

a schválení příslušnému orgánu BJB.

4. Poskytuje VV, RZS a SD stanoviska ve věcech řádů BJB.

Komise pro vzdělávání

1. Připravuje ucelený systém pro vzdělávání v BJB a koncepci předkládá k posouzení, případně ke

schválení,orgánům BJB.

2. Připravuje program jednotlivých druhů a forem vzdělávání v BJB a dbá na jeho kvalitní zajištění.

3. Organizuje DTS a dbá na jeho kvalitní úroveň.

4. Je v kontaktu s VOŠSaT a své návrhy uplatňuje v Radě školy.

5. Dává podněty k programům kurzů pro pracovníky BJB, připravuje jejich program, po dohodě s VV

zajišťuje lektory.

Komise nominační a komise volební

Její volbu, funkci a pravomoci vymezuje Volební řád.

Smírčí komise

Náplň činnosti a konkrétní úkoly smírčí komise jsou stanoveny Sjezdem delegátů.

Komise duchovní služby

Její zřízení, poslání a činnost vymezuje Základ a řád ordinované služby

Zpěvníková komise

Pracuje na novém zpěvníku.