Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ J 1,5

V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.“ Fp 2,15-16a

Milí bratři a milé sestry,

srdečně vás zdravím v této době vánočních svátků a blížícího se přelomu roku. Dovolte mi krátké zamyšlení k povzbuzení naší víry.

Žijeme v době velkých paradoxů. Na jednu stranu se máme opravdu dobře. Z Boží milosti prožíváme v naší zemi pokoj, životní úroveň stoupá, nezaměstnanost klesá, z lidského pohledu si opravdu nemáme na co stěžovat. Jen být více vděčni Pánu Bohu.

Na druhou stranu je naše společnost "rozhádaná", vnitřně rozdělená. Jakoby se neměla čeho chytit. Každý má ten svůj „správný“ názor. Zpochybňují se po staletí přijímané hodnoty, zvykli jsme si na relativizování pravdy. Vlastně mnoho lidí už ani pravdu nehledá, hledají spíše prožitek, žijeme přece v „post-faktické době“. Nakolik se nám to světské dostává do církve, ať každý posoudí sám.

Z duchovního pohledu tento svět bloudí. Opustil svého Stvořitele, Boha, milujícího Otce. A možná někdy bloudíme i my.

Díky Bohu za světlo, které nám poslal ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu, narozeném pro nás v Betlémě, ukřižovaném za nás na Golgatě. Toto světlo svítí v temnotě světa a tma nemá moc ho pohltit.

Uprostřed nepokojného světa se radujeme z živé naděje, kterou máme v Pánu Ježíši, Vládci pokoje. Radujeme se, že nás skrze svou smrt a vzkříšení vysvobodil z moci tmy a že smíme žít v jeho světle. Kéž to světlo, které zazářilo v Kristu, osvěcuje i naše srdce a vede nás dál. Kéž nám ukazuje i na naše hříchy a selhání, abychom je mohli vyznávat a z Boží milosti opouštět.

Ten druhý uvedený verš je pro nás výzvou, abychom v tomto světě svítili jako hvězdy, které osvěcují svět. Navzdory tomu, že si lidé zamilovali více tmu, než světlo. Buďme tedy cele oddáni službě Kristova evangelia, držme se věrně slova života. Prosme, abychom obstáli, a to na prvním místě v Božích očích. Prosme, aby Pán ze své milosti skrze naši službu v novém roce přidal i do našich sborů nové lidi, zachráněné pro věčnost.

Milí bratři, milé sestry, přeji nám všem Boží milost, ochranu a vedení do nového roku 2018.

V Kristově lásce

váš

Pavel Coufal

předseda VV BJB

 

V Brně dne 21. 12. 2017