Slova života - zamyšlení na každý den

24.7.2020

Biblický křest

Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. (Sk 8,36-38)

Významný dvořan etiopské královny se na cestě z Jeruzaléma od Filipa dověděl o Ježíši Kristu. Určitě se od něj dověděl také o křtu, kterým ti, kdo uvěřili v Ježíše Krista, vyznávali svoji víru. Není pochyb o tom, že dvořan měl na cestu nehostinnou krajinou i vodu. Určitě dost na to, aby mohl být pokřtěn pokropením nebo i politím. Ale takový křest nebyl v prvotní církvi praktikován. Zde je popsána forma biblického křtu: „Sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.“

Dvořan se ve chvíli, kdy přijeli k vodě, Filipa zeptal: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“

V jiné variantě originálu je dále zapsána Filipova odpověď: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu na to odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

Jasná víra v Ježíše Krista jako Syna Božího je jednoznačnou podmínkou křtu. Ne víra rodičů nebo víra kmotrů, ale víra křtěného. Proto často označujeme biblický křest jako „křest na vyznání víry“. Je zcela jasné, že to nemůže být křest nemluvňat.

Viděl jsem obraz umělce s názvem „Ježíšův křest“. Na něm stojí Ježíš po kotníky ve vodě a Jan Křtitel na kameni a ze škeble na něj lije vodu. Taková byla představa umělce, ale v Bibli je to popsáno jinak. O Janu Křtiteli je napsáno, že křtil v Ainon, protože tam byl dostatek vody (J 3,23). A o Ježíšově křtu je zapsáno, že Ježíš po něm vystupoval z vody (Mar 1,10). Také dvořan potřeboval pro svůj křest dostatek vody, aby do ní mohli oba vstoupit.