Slova života - zamyšlení na každý den

8.4.2021

Blahoslavení žíznící po spravedlnosti

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5,6)

Abychom plně rozuměli těmto pojmům, měli bychom si uvědomit, že hlad a žízeň jsou nejsilnější ze všech tělesných žádostí. Hlad a žízeň neuspokojí nic než jídlo a pití. Někdo napsal: „Lidé stojí ve frontě na štěstí a bojí se, že jim vyprodají před nosem. Ty, Pane, stojíš za pultem a rozdáváš. Rozdáváš svá připravená požehnání; rozdáváš s úsměvem. Vlídně a pokojně uklidňuješ tlačící se zákazníky, že se dostane na všechny.” Ve frontě na štěstí… tak by se dal nazvat hlad a žízeň naší generace. Po čem toužíš nejvíce? Po čem hladovíš a žízníš? Je to Boží spravedlnost, nebo pokrm tohoto světa? Je to Boží chléb, nebo zákusky tohoto světa? Boží cesta ke štěstí je bláznovstvím pro ty, kteří nepatří Bohu. A právě jedno z tajemství šťastného života je naučit se být spokojen. Apoštol Pavel řekl ke konci života: „Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.“ (Fp 4,12) Proto mohl také napsat: „Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!“ Trvalé štěstí a radost v životě nepřichází zvenku (z okolností), ale zevnitř z Ducha Božího. Co tedy člověka uspokojí? Žalm 37,4 dává odpověď a ukazuje nám cestu ke štěstí v životě. „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.”

Tajemství štěstí není v hledání štěstí, ale v hledání Hospodina.

Bez jídla vydržíte pár týdnů, ale bez vody to dlouho nepůjde. Proto Kristus řekl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ (J 4,13)

Nick Lica (Karlovy Vary)