Slova života - zamyšlení na každý den

22.5.2022

Boží bázeň chrání před hříchem

Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit.“ (Ex 20,20)

Izraelský lid na hoře Sinaj pozoruje hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu - Hospodin je přítomen, na hoře Sinaj se zjevuje Boží sláva. Izraelský lid si uvědomuje, že před Boží slávou a svatostí nedokáže kvůli své hříšnosti obstát, proto se chvěje a zůstává stát opodál. Mojžíš však lid utěšuje, nemusí se bát, Boží sláva se zjevuje proto, aby na lid přišel jiný druh strachu, a to bázeň před Bohem.

Hospodin vyvedl Izrael z otroctví v Egyptě a dal izraelskému lidu Desatero Božích přikázání jako dar, aby byli svobodní. Desatero nejsou jen příkazy a zákazy. Hospodin ze své lásky dává směrnice. Desatero slouží jako ochrana před nepříjemnými důsledky nesprávného jednání pro všechny, kteří jej budou zachovávat.

I k nám do dnešní doby Pán Bůh mluví skrze své Svaté Písmo, Bibli.

David v Žalmu 19,10 říká: „Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé.”

Šalamoun dále v knize Přísloví 9,10 píše: „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“

V knize Kazatel 12,13-14 jsme vyzýváni: „Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.”

Usilujme o to, abychom byli takovými, jakými nás Bůh chce mít. Bohabojnými lidmi, kteří celým srdcem milují Hospodina, žijí v bázni před Ním a zachovávají jeho přikázání.

František Eliáš (Cheb 1)