Slova života - zamyšlení na každý den

23.6.2020

Boží hledání bloudících

A Izajáš má odvahu říci: „Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.“ O Izraeli však říká: „Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.“ (Řím 10,20-21)

Při přemýšlení o Božím vyvolení můžeme snadno uváznout ve spekulativních otázkách typu: Jakou zodpovědnost má člověk, když vše záleží na Božím vyvolení? Co když já nejsem vyvolen? Mají vyvolení již zaručené své vyvolení jako nezměnitelné?

Bible nám dává dostatečné odpovědi na otázku, jak je to s vyvolením. Vidíme je v tom, jak Bůh jedná se svým vyvoleným lidem – Izraelem – a jak jedná s ostatními národy. Již v době před Kristem neznamenalo rozdělení lidstva na vyvolený Izrael a na pohany, že jen Izraelci mohou být spaseni a pohané ne. Mnozí z pohanů, bez pokrevní příbuznosti s Abrahamem, se připojili skrze víru k Izraeli jako vyznavači stejného Boha.

Izajáš prorokoval o Božím jednání, které se v plné míře projevilo od doby příchodu Ježíše Krista. Bůh povolal národy, které „byly bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě“ (Ef 2,12). To jsou ti, kterým se dal Bůh nalézt, ačkoliv ho nehledali (v. 20). Týká se to dnes také těch, kteří ačkoliv žijí v zemi s křesťanskou tradicí, vyrůstali ve svých rodinách i celkově ve společnosti bez poznání Boha. Tito lidé nejsou bez šance, protože Bůh „chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1Tim 2,4). Proto je hledá, i když ho tito lidé nehledají.

A pak je zde Izrael, vyvolený lid, který má poznání Božího zákona a všechny předpoklady k tomu, aby vstoupil do osobního vztahu s Bohem. Bůh po nich touží, denně k nim vztahuje své ruce (v. 21). I vyvolený lid totiž musí prožít své osobní rozhodnutí. Žel, v tomto případě se Boží usilování o osobní vztah nesetkává s kladnou reakcí. Lid, po kterém Bůh tolik touží a o který tolik usiluje, se stává neposlušným a vzpurným (v. 21). Tak se naplňuje to, co Pán Ježíš řekl předním židům: „Celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.“ (Mat 21,31)