Slova života - zamyšlení na každý den

9.10.2019

Bůh domlouvá k opuštění hříchu

Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! (Mi 3,9)

Po celou dobu historie izraelského národa Bůh posílal proroky, jejichž cílem bylo domlouvat národu a jejich vládcům, a také varovat před blížícím se trestem za hřích. Kniha proroka Micheáše opakovaně popisuje domlouvání Izraeli. Prorok se obrací na politické vedení národa (Mi 3,1-3), Bůh vytýká vládcům, že národ využívají. Bůh se obrací k náboženským vůdcům (Mi 3,5) a vytýká jim, že káží za účelem zisku. Místo aby vyrovnali křivé, „překrucují vše, co je přímé“ (Mi 3,9). Bůh se obrací na národ a domlouvá jim, protože se začali vyhýbat Božímu slovu, které k nim mluvilo o jejich hříchu. Začali naslouchat podivným kazatelům (Mi 2,11).

Tato slova se dnes vztahují i na nás. Dnes jako nikdy předtím se dostáváme do situací, kdy náboženští vůdci zneužívají víru lidí pro své osobní blaho. Dnes se lidé ještě víc vyhýbají Písmu a hledají kazatele, „kteří by vyhověli jejich přáním“ (2T 4,3).

Pro nás věřící lidi je nutné pochopit, jakou máme zodpovědnost. Když lidé ztratí víru v ty, kteří káží slovo Boží, tak komu máme vůbec věřit? V 3. kapitole v 8. verši prorok Micheáš říká, že Bůh má vždycky lidi, kteří jsou schopni kázat národu včetně domlouvání. Ale není nutné vždycky lidem vyčítat hříchy. Písmo říká, že když budeme žít správný život, tak to samo o sobě bude svědčit lidem o Bohu a měnit je (2K 3,2-3; 1Pt 2,15). Naší zodpovědností je následovat Krista, žít zbožně, a tehdy se Bůh sám postará o to, aby náš život měl vliv na tento svět včetně připomenutí hříchu.

Alexander Ševčenko (Praha 5 - Vinný kmen, stanice Brno)