Slova života - zamyšlení na každý den

25.11.2021

Bůh slyší a zachraňuje volajícího o pomoc

Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. (Ž 18,4 a 7)

Každý z nás zřejmě někdy volal k Bohu o pomoc jako David, i když nejspíše ne každému v té chvíli šlo o holý život.

David bojoval ze všech sil. David vždy chodil po Boží cestě. Byl spravedlivý, jak jen bylo možno ve starozákonní době být. Přesto jej Bůh neušetřil problémů. Pravděpodobně to bylo součástí Boží výchovy, možná to mělo Davida naučit vyhnout se pýše a spolehnout se plně na Boha, nikoliv na své schopnosti.

David volal k Bohu a Bůh zasáhl. Tvrdě a nekompromisně zasáhl jeho nepřátele a vydal je do jeho ruky. Při tom všem nikdy David nespustil ze zřetele, že to vše je zásluha Boží, nikoliv jeho, Davidova.

Bůh stejně jedná i dnes. Pokud jsme před Bohem čistí díky Ježíšově oběti, spolehneme se plně na Něho, a nikoliv na své síly, rozum, peníze či právníky, odpustíme našim nepřátelům dle Mt 5,43-47, pak Bůh bude bojovat namísto nás, v souladu se svou vůlí. Vždyť je dokonce zapsán Boží výrok: „Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.“ (Za 2,12) Jedinou naší starostí tedy je, zda skutečně plně patříme Bohu.

Zaručuje nám tedy Bůh i v pozemských záležitostech vždy vítězství a prosperitu? Naprosto ne! Vždyť i apoštolu Pavlovi Bůh ponechal osten v těle a Pavel nakonec zemřel ne příliš příjemnou mučednickou smrtí. Vrcholným požehnáním je totiž spása duše, a nikoliv pozemské blaho. Ve všem se můžeme spolehnout na Pána, neboť je psáno: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ (Ř 8:28) Toto je naše naděje a jistota v jakkoli těžké situaci.

René Klimt (Olomouc)