Slova života - zamyšlení na každý den

19.11.2020

Cesta k Božímu pokoji

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fil 4,6-7)

Mnozí křesťané si představují, že Boží požehnání a Boží pokoj přicházejí jako něco zvláštního od Boha, nezávisle na postoji člověka. Někteří dokonce očekávají Boží požehnání skrze obřad zprostředkovaný knězem. Vzpomínám si na slova jedné křesťanky, která byla jinou spoluvěřící napomínaná pro své hodně pozdní příchody do kostela: „Ale vždyť stačí, když přijdu, když má pan farář rozpřažené ruce u závěrečného požehnání.“

Ve Starém zákoně je výčet mnoha požehnání pro Izrael, ale jsou to zpravidla zaslíbení požehnání, podmíněná jeho poslušností. Když bude Izrael poslouchat Hospodina, požehná mu úrodou, plodností i ochranou od nepřátel. Když však nebude poslouchat, dopadnou na Izrael zlořečení: nezdar v každém podnikání, nemoci, porážka od nepřátel, zajetí (5Moj 28). Může to vypadat, jako by Boží požehnání nebylo nic víc než Boží odměna za poslušnost, ale není tomu tak. Iniciativa vychází od Boha: to On povolává člověka, dává mu přikázání a k nim i zaslíbení požehnání. Avšak nejde jen o dodržení etických norem, které stanovil Bůh. Jde ještě o mnohem více: o osobní vztah s Bohem, o to, abychom Ho uctívali a důvěřovali Mu.

Právě o důvěru Bohu jde v této výzvě apoštola Pavla. Boží dítě, důvěřuj Bohu, netrap se starostmi, modli se, nezapomeň v modlitbě děkovat a s důvěrou předkládej své žádosti Bohu. Buď si jist tím, že Bohu na tobě záleží. On má v moci všechno naplnit, a pokud to uzná za potřebné, tak to také naplní v ten nejlepší čas a tím nejlepším způsobem. Když takto budeš důvěřovat, naplní tě takovým pokojem, až se budeš divit. Bude to skutečně Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení.