Slova života - zamyšlení na každý den

11.2.2020

Co je důležitější

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. (Mat 23,23)

Není horlivost jako horlivost; záleží na tom, v čem jsme horliví. Desátky z máty, kopru a kmínu zde Ježíš neocenil, byly projevem ne náboženské důslednosti, ale přepjatého důrazu na vnější věci. Zákoníci a farizeové v tom byli mistři. Důraz na obřady a přesné zachovávání náboženských zákazů a příkazů, to byla jejich specialita. Domnívali se, že tím si u Boha získají zvláštní sympatie a Boží odměnu, ale v tom se mýlili. Tato jejich horlivost u nich podněcovala sebevědomí a pýchu, a Bible říká, že Bůh pýchu nenávidí. Nakonec si farizeové a zákoníci u Pána Ježíše pro tento svůj postoj vysloužili slova: „Běda vám…“

Je to zvláštní kombinace: člověk, který je horlivý ve vnějších náboženských věcech, zároveň dokáže velmi zanedbávat věci mnohem důležitější. Ježíš to charakterizoval slovy: „Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!“ (v. 24) Taková horlivost a perfekcionalismus jsou velmi často spojeny s odsuzováním jiných, s tvrdostí a nedostatkem milosrdenství. Tak se zachoval kněz i levita, když obešli zraněného na cestě do Jericha (Luk 10,30-32), nebo farizeové, kteří s tvrdostí srdce odmítali Ježíšovo uzdravování v sobotu (Mar 3,4-6). Ale podobně se vlastně zachovali i někteří křesťané v Jeruzalémě, když se dověděli, že Petr vešel do domu pohanů a jedl s nimi. Neradovali se z toho, že pohané uvěřili v Ježíše Krista, ale viděli především porušení židovských předpisů. Ještěže si nakonec dali říct a přijali Petrovo vysvětlení, jak ho Duch svatý do toho pohanského domu vedl (Sk 11,11-18).

Bůh ve Starém zákoně nařídil různé oběti, ale pak skrze proroky nejednou připomínal Izraelitům, že oběti nejsou tím nejdůležitějším. Ježíš zde vlastně citoval z knihy proroka Micheáše: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Bůh žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mich 6,8)

Jak důležité je zachovat stejné priority, které určil Bůh!