Slova života - zamyšlení na každý den

5.8.2022

Duch nové smlouvy převyšuje literu staré

Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2K 3,5b¬ 6)

Mnoho století před apoštolem Pavlem, který psal tyto řádky, měl Jeremiáš vizi toho, jak bude vypadat nová smlouva Boha s Jeho lidem. Popisoval smlouvu Ducha, vepsanou do srdcí lidu. Smlouvu Ducha, který lid vede, uschopňuje a zmocňuje k plnění Božích přikázání, jež už nejsou vzdálená, ale jsou vyrytá do srdcí každého člověka.

Všem účastníkům Nové smlouvy je dána vnitřní síla k plnění jejích přikázání. Stará smlouva nic takového neposkytuje. Její přikázání konfrontují lidi, jejichž srdce byla kamenná. Účinky Božích přikázání na nezměněná (kamenná) srdce jsou odsouzení a smrt.

Stará smlouva byla vyryta na kamenné desky, které nebyly přístupné každému. Byla dána jako Zákon, který je třeba dodržet; Zákon, který dokáže odhalit lidský hřích; Zákon, který dokáže odsoudit hřích a vynést nad ním rozsudek smrti. Ale Zákon už nemá moc s hříchem skoncovat. Tou mocí je Boží milost.

Bez Boží milosti jsme nezpůsobilí znát, plnit a sloužit nové smlouvě. Proto je naše způsobilost k nové smlouvě od Boha; je jí sám Bůh, který nás v Duchu svatém vede a proměňuje, abychom byli víc a víc podobní Ježíši. Ovoce nové smlouvy (víru, naději a lásku) totiž nejde nařídit, ani ze sebe násilím vytlačit. To může způsobit jen Duch svatý v součinnosti s naší vírou. Když mu dáme ve svých životech prostor, bude v nás jednat, naplní nás životem a my uděláme další kroky vstříc životodárné proměně, ke které nás vede.

David Živor (Pochodeň Praha – stanice BJB Vinohrady)