Slova života - zamyšlení na každý den

27.6.2020

Funkce, to je především služba

Kdo stojí v čele, ať je horlivý. (Řím 12,8)

Apoštol Pavel v této pasáži (v. 6-8) vyjmenovává 7 různých darů ke službě v církvi, kterými Bůh obdarovává své služebníky. Ke každé této službě také připomíná, jak má být konána. Je možné to také říci takto: kdo má dar ke službě, ať jím slouží, ale ať slouží pořádně, bez zahálení; ne nedbale, ale se vší důsledností.

Co říká Pavel těm, kteří stojí v čele? Je to služba v církvi, kterou na jiném místě uvádí mezi dary Ducha svatého jako „dar řízení církve“ (1Kor 12,28). V různé míře se to týká nejen představitelů církve a kazatelů sborů, ale také starších, vedoucích mládeže, besídky, dorostu, sester, dirigenta, vedoucího hospodářské rady aj. Církev, sbor a různé sborové složky potřebují své vedoucí. Taková funkce ovšem není ani vyznamenáním, ani příležitostí k sebeuplatnění nebo dokonce k panování. Posláním takové funkce je služba, pomoc ostatním služebníkům – a to vše ke slávě Boží.

Pán Ježíš řekl o svém poslání: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mat 20,28) A svým učedníkům při jejich sporu o tom, kdo z nich je asi největší, řekl: „Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.“ (Luk 22,26) Kdo je v čele pelotonu cyklistů, rozráží vítr a jeho pozice je nejtěžší. Funkce v církvi není odpočinek, nedává se za zásluhy, je to poslání k horlivé službě.