Slova života - zamyšlení na každý den

9.1.2021

Herodova vypočítavost nemohla zmařit Boží plán

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. (Mt 2,16)

Již včera jsme se částečně dotkli neblahé role krále Heroda Velikého, který se na sklonku své hrůzovlády snažil zlikvidovat malého Ježíše. Z mimobiblických zdrojů víme, že vládl v letech 40 až 4 před Kristem. Je ironií historie, že král Herodes usiloval o život právě narozenému Kristu nejpozději roku 4 před Kristem. Jedná se pochopitelně o komickou chybu pozdějších historiků, kteří chybně určili středobod lidských dějin, kterým skutečně byl příchod Mesiáše na svět. Tvůrci kalendáře se tak spletli minimálně o 4 roky.

Zpráva o narození Krista krále Heroda velmi znepokojila. Ačkoliv andělské zástupy vyhlašovaly „na zemi pokoj mezi lidmi“ (L 2,14), když Mesiáš přicházel na svět, Herodes a jeho přívrženci naopak paradoxně pokoj ztráceli. Místo aby jeho duše prožívala radost z příchodu spasení, zavládl v ní zmatek, neklid, pobouření, rozčilení, až zděšení. Všechny tyto duševní stavy v sobě může zahrnovat překlad řeckého slovesa, které ekumenický překlad ve 3. verši do češtiny převádí výrazem „znepokojil se“. Stařík Herodes nečinil pokání, nepřehodnotil svůj život, ani nezpytoval své svědomí. Ježíš byl pro jeho paranoidní život domnělým ohrožením a takové „překážky“ se Herodes snažil vždy „eliminovat“. Dějinám ale v konečném důsledku nevládnou tito „Herodové, Jindřichové ani Adolfové …“. Absolutním vládcem lidských dějin je přece Hospodin, náš nebeský Otec. Proto nemohl Herodes zmařit Boží plány s právě narozeným Spasitelem světa. Vždyť náš Pán je mocen zakomponovat do dějin spásy i působení svých nepřátel – a to lidských i nadzemských. Nedobrovolně tak tito nepřátelé musí plnit Boží záměry, ačkoliv o tom mnohdy nemají ani tušení! Rozhodně nemají konečné slovo. Vždyť církev často prošla obdobím pronásledování nakonec ještě posílena. Proto ani my nemusíme podléhat zoufalství při setkání s prvním projevem nepřátelství. Náš Bůh je Pánem dějin a je konečný vítěz. Je-li Bůh s námi, kdo bude proti nám!

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)