Slova života - zamyšlení na každý den

28.5.2020

I skrze pohanského krále může promluvit Bůh

Néko k němu poslal posly se vzkazem: „Co ti je do mých věcí, judský králi? Dnes netáhnu proti tobě, bojuji s jiným domem. Bůh řekl, že si mám pospíšit. Ustup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do zkázy.“ Ale Jóšijáš mu neuhnul, chopil se příležitosti bojovat s ním. Neposlechl Nékových slov, která byla z úst Božích. (2Par 35,21-22)

Král Jóšijáš patřil k několika světlým zjevům mezi judskými králi. Snažil se ve svém království vymýtit modloslužbu, věnoval velkou péči Hospodinovu chrámu a chrámové bohoslužbě. Obnovil smlouvu s Hospodinem a zavázal k tomu také lid. Celá 34. kapitola o tom podrobně vypráví. Jóšijáš následoval Hospodina celým srdcem a svou královskou autoritu použil k tomu, aby také celý národ následoval Hospodina a zachovával jeho smlouvu.

V souvislosti s velmi pozitivní osobností krále Jóšijáše působí velmi zvláštně jeho konflikt s egyptským faraónem Nékem. Néko táhl na pomoc svému spojenci přes území judského království, protože tudy vedla cesta do Asýrie. Jóšiáš mu v tom chtěl zabránit, protože se jím cítil být ohrožen. Pohanský faraón Nébo ho varuje před konfliktem a dovolává se toho, že jde na pokyn Boží. Tento výrok pohanského krále na nás působí nedůvěryhodným dojmem – a stejně tak nedůvěryhodně působil na zbožného Jóšijáše. Jenomže Bible říká, že Jóšijáš „neposlechl Nékových slov, která byla z úst Božích“. V zápalu duchovního zanícení Jóšijáš nepoznal, že teď k němu skrze pohanského krále mluví Bůh. Neposlechl a v boji padl.

Jsme ochotni a připraveni slyšet i takový způsob Božích pokynů, který se zcela vymyká našim představám o Božím promluvení?