Slova života - zamyšlení na každý den

21.9.2022

Izrael bude požehnáním pro všechny národy

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit“. Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. (Iz 2, 2-3)                                                                                     

Toto úžasné zaslíbení se ještě v plnosti nenaplnilo. Je to proroctví o  posledních dnech. Není zde výslovně řečeno, že to je Mesiáš – služebník od Boha. Ale z jiných míst Písma víme, že to tak je. Možná si to ani nedovedeme představit, že národy světa budou chodit do Jeruzaléme za Slovem Božím. Už tam nebude žádná válka, zem bude prosperovat a nebude žádný vojenský výcvik.

Zároveň je dobré si všimnout, že ten, kdo zde není jmenován, ten bude vyučovat Božím cestám, bude soudit a trestat. Myslím, že takto si Pána Ježíše (který je tím Mesiášem), moc často nepředstavujeme. To, že vyučuje, ano. Ale že soudí a trestá moc ne. I když to Pán Ježíš o sobě říká na mnoha místech Písma.

Není to přímo řečené, ale situace působí tak, že i celý národ Izrael v té době něco prožil a přišla změna. Pátý verš to potvrzuje, že chtějí vytrvat v životě ve světle Božím.

Celé toto zaslíbení je pro lid Izrael úžasnou posilou a nadějí. I přes všechno, co dělají, jejich Bůh – Hospodin má s nimi trpělivost a stále jsou v jeho plánech. Pro nás jako lid nové smlouvy to platí také, a to pro oběť Pána Ježíše Krista.    

Daniel Hýsek (Broumov)