Slova života - zamyšlení na každý den

19.3.2023

Jak hospodaříš se svěřenými hřivnami?

Přišel první a řekl: „Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.“ Řekl mu: „Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.“ (L 19, 16–17)

Ježíš viděl zástup, který poslouchal odpověď Zachea v 8. verši. Lidé poslouchali i Ježíšova slova v dalších verších, a proto jim řekl toto podobenství o deseti hřivnách. Toto podobenství řekl i proto, že viděl myšlenky davu, který si myslel, že už v ten okamžik obnoví Jeruzalém a přijde Boží království, jenomže to nemohlo přijít, protože Mesiáš zatím nevystoupil na nebesa, aby mohl sejít zpět, jak nám to zaslíbil ve Skutcích. Věřím, že toto podobenství hovoří o druhém příchodu Ježíše na naši planetu.

Hlavní téma tohoto podobenství je bezpochyby hospodaření s hřivnami. Ty jsou samozřejmě myšleny pouze obrazně. Je to metafora pro náš dar, talent, schopnost, umění… Bůh nám svěřil nějakou část ze své ohromné moci a On skrze nás dělá dobré skutky. Tak by to alespoň mělo vypadat. My zde v podobenství máme kladný i záporný případ. Je zde dobrý a špatný služebník. Dobrý služebník vykonal svou povinnost a rozšířil majetek svého pána. Tím bychom se měli řídit. Měli bychom plnit úkol, který nám byl zadán od našeho Stvořitele. Měli bychom Ho oslavovat. Nezáleží na tom, jestli to bude skutek kázání, chvály, modlitby, napomínání a povzbuzování, fyzická pomoc prací nebo něco, co se může zdát zbytečné, jako je třeba podávání ruky nově příchozím. Bůh si dokáže použít každý z těchto skutků a je jich ještě mnoho dalších, které můžou být vykonány pro oslavu Boha. Stejně tak, jako byl pochválen služebník i za menší výdělek, tak věřím, že i my můžeme oslavit Boha skutky, které se zdají být v našich očích malé. I zde se hodí úvodní otázka. Jak hospodaříš se svěřenými hřivnami? Jak sloužíš svému dokonalému a chvályhodnému Bohu?

Otakar Bulík (Cheb 1)