Slova života - zamyšlení na každý den

19.6.2022

Jedinečný vyvolený izraelský národ

Kdo je jako tvůj lid, jako Izrael, jediný pronárod na zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a tak si učinil jméno! Vykonal jsi pro něj veliké a hrozné věci, pro svou zemi, před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta, z pronárodů, z jeho bohů.  (2 Sam 7,23)

Slova krále Davida, která jsou zapsána v našem textu, vypovídají o jeho vztahu i pohledu na Hospodina, jediného pravého Boha. Uvědomuje si, že ani on ani jeho lid si jeho zájem, péči, lásku nezasloužili. Podobně v Dt 7,7 čteme, že vyvolený Boží lid nebyl nijak zvláštní – aby si jej Bůh vyvolil. Bůh si svůj lid zamiloval. Láska je tou motivací, za kterou stojí jeho záchranná akce v Egyptě. Vyvolil si svůj lid, aby byl okolním národům svědectvím o tom, jaké to je, žít pod Boží vládou, patřit Bohu. A tak se měli Izraelci stát požehnáním pro ostatní národy (Gn 18:22 „ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu“). Nebyla to exkluzivita, ale Boží láska, která Izrael odlišovala. Jinak tomu není ani s námi – Božími dětmi, které byly naroubovány na původní vinný kmen. Boží přízeň ani lásku jsme si nezasloužili, neodpracovali. Jsme milovaní. Nebyl jsi ty ani já něco nebo někdo víc než lidé kolem. Bůh nás však miluje a každému, kdo jej hledá, se dává poznat. Být milován je velká věc, ale nikoli zásluha. I pro tebe Bůh v Ježíši vykonal velké věci, vytáhl tě z otroctví hříchu a dává zvítězit nad smrtí. Jsi součástí Božího vyvoleného lidu. Proto je dobře přidat se k Davidově modlitbě: „Ano, Panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda. Přislíbil jsi svému služebníku takové dobrodiní. Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky. Vždyť jsi to, Panovníku Hospodine, přislíbil. Tvým požehnáním bude dům tvého služebníka požehnán navěky." (2 Sam 7, 28-9)

Pavel Mrázek (Šumperk)