Slova života - zamyšlení na každý den

24.8.2020

Kdo nechce opustit hřích, bude hříchem podmaněn

Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým… Když to Herodes uslyšel, řekl: „To vstal Jan, kterého jsem dal stít.“ (Mar 6,14 a 16)

Herodes Antipas je typem rozporuplného člověka, který byl do určité míry přístupný Božímu poselství Jana Křtitele, ale nebyl ochoten ho přijmout se všemi důsledky a svůj hřích opustit. Marek zaznamenal, že Herodes považoval Jana za muže spravedlivého a svatého, a naslouchal mu (v. 20). Při Janově napomenutí pro jeho hřích ztrácel jistotu v tom, že by jeho život byl v pořádku. Nakonec však podlehl rafinovanosti své ženy a Jana Křtitele dal zavraždit.

Nyní se opět ozývá jeho svědomí a považuje Ježíše za vzkříšeného Jana Křtitele. Když domyslíme toto jeho uvažování, tak je zřejmé, že Jana nepřestal považovat za zcela výjimečnou osobu, za muže Božího. Zde by bylo zcela logické, aby zaujal zodpovědný postoj k zavraždění Jana a činil z toho pokání. A samozřejmě i z toho, z čeho ho napomínal Jan, totiž, že odvedl manželku svému bratrovi Filipovi a vzal si ji za svoji ženu.

Třetí příležitostí, kdy se ještě Herodes mohl vzpamatovat, bylo setkání s Ježíšem, když s Ním probíhal soudní proces. Zde se již Herodes postavil k Ježíšovi se vší otrlostí, pohrdavě se od Něho odvrátil a vysmál se Mu (Luk 23,11). Z historie je známo, že ctižádostivá Herodias později přiměla Heroda, aby u římského císaře žádal o královský titul, Herodes však u císaře narazil. Nejenže titul neobdržel, ale nakonec byl zbaven vlády v Galilei, odsouzen a poslán do vyhnanství, kde také zemřel.

Na Herodovi se naplnilo to, co je vyjádřeno v Bibli slovy proroka Ozeáše: „Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu.“ (Oz 5,4) Kdo není ochoten přijmout důsledně Boží poselství a rozejít se s hříchem, ten se dostává pod moc hříchu stále více, promarní příležitosti k pokání i příležitost k obdržení Boží milosti a nakonec končí jako otrok svého hříchu se všemi jeho důsledky. Kdo nechce opustit hřích, bude hříchem podmaněn.