Slova života - zamyšlení na každý den

26.7.2020

Když Bůh promlouvá bez zázraků

Když přišel (Saul) do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří. Tu se ho ujal Barnabáš… (Sk 9,26)

V Bibli je popsáno hodně příběhů, jak Bůh své služebníky zázračným způsobem povolal, vedl a ochraňoval. Mnohokrát se však Boží služebníci nerozhodovali na základě nějakých zvláštních zázraků, ale skrze vnitřní rozpoznání Boží vůle. Saulovi bylo zázračně zabráněno v jeho nepřátelství vůči křesťanům. Bůh také skrze vidění promluvil k Ananiášovi v Damašku, aby se Saula nebál, ale aby mu duchovně posloužil. Pak se Saul vrátil do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale zde se podobný zázrak nekonal. Učedníci mu nedůvěřovali, měli z něho obavu.

Nabízí se tak otázka: Proč Pán Bůh podobným způsobem jako k Ananiášovi v Damašku nepromluvil teď k učedníkům v Jeruzalémě? Určitě to mohl snadno udělat, ale On nedělá vždy zázraky podle našich představ. Kolikrát bychom si přáli zvláštní Boží promluvení, zázračný pokyn při našem rozhodování, ale takto Bůh promlouvá spíše výjimečně. Mnohem častěji k nám Bůh mluví skrze Písmo, modlitbu, vnitřní ujištění Duchem svatým i skrze radu bratří a sester. Taková cesta k poznání pravdy a ke správnému rozhodnutí bývá delší, ale zahrnuje širší osobnost člověka. Člověk tak není zázračně postrčen na Boží šachovnici, ale sám je vtažen do pochopení Božích záměrů a do rozhodování.

Nakonec si Bůh v této situaci použil člověka. Byl to Barnabáš, který získal k Saulovi důvěru a uvedl ho k apoštolům. Z Bible vůbec nevíme, jak Barnabáš tuto důvěru k Saulovi získal. Byl to jeho dřívější přítel, se kterým se mohl teď zkontaktovat, nebo se za to speciálně modlil? Měl snad zvláštní obdarování k pochopení podobných případů? Nevíme. Ale Bůh si použil Barnabáše k prolomení hradby nedůvěry vůči Saulovi, k uvedení k apoštolům a tím i do celé církve.