Slova života - zamyšlení na každý den

29.5.2020

Ke komu volat o pomoc?

Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě! (Ž 5,2-3)

Některé ze žalmů jsou voláním k Bohu o pomoc, a to v nejrůznějších životních situacích. Někdy šlo o ohrožení života od nepřátel nebo vystavení jejich pomluvám. Jindy šlo o nouzi živobytí nebo o ohrožení nemocí. Pro dnešní dobu k tomu můžeme přidat další možná ohrožení: havárie, živelná pohroma, ztráta zaměstnání, manželská krize aj. Přirozenou reakcí člověka v takové situaci je mobilizovat síly k překonání překážek. Ale pokud mu situace přeroste přes hlavu, může reagovat apatií, sebelítostí i obviňováním Pána Boha.

Věřící člověk ví, nebo alespoň by měl vědět, ke komu volat o pomoc. Nejlépe hned v počátcích problému, ne až když se bude cítit zcela bezmocný. Důležité u toho je trpělivé očekávání na Boží pomoc. Bůh nereaguje na naše volání podle našich představ, reaguje podle svých záměrů. Jeho prodlévání pomoci nás má něčemu naučit.

Několik biblických veršů k povzbuzení, jak prosit a očekávat na Boží pomoc:

„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Žid 4,16)

„On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí.“ (2Kor 1,10)

„A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.“ (1Pet 4,19)

„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5,14-15)