Slova života - zamyšlení na každý den

25.5.2023

Mesiášské vidění do vzdálenější budoucnosti

Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. (Nu 24, 17a,b)

Balák, bezbožný moábský král, byl ohrožen, když viděl, co Izraelci udělali Amorejcům. (Num 22, 2) Vyhledal za slušnou odměnu bezbožného proroka Bileáma, aby proklel Izrael a přinesl mu nad ním vítězství. Hospodin třikrát zabránil Bileámovi, aby proklel Izrael, a způsobil, že jim požehnal, což moábského krále rozzlobilo.

Verš 17 je součástí Bileámovy čtvrté věštby a opět mu bylo zabráněno, aby proklel Boží lid. Hospodinovo požehnání se tentokrát zaměřilo na přicházejícího vysvoboditele.

1. Kdy přijde? (v. 17a) Bileám mluví o konečném vysvoboditeli, který v budoucnu přijde do Izraele. Předpovídá příchod Mesiáše, který má eschatologický význam.

2. Kdo je to? (v. 17a) Bileám vidí vysvoboditele jako budoucího vládce s autoritou, který bude pocházet z Izraele. Sláva tohoto krále je vylíčena pomocí dvou metafor "hvězda" nebo "žezlo". V Novém zákoně je Ježíš Kristus označován jako královský „kořen a potomek Davidův, jasná jitřní hvězda.“ (Zj 22, 16) Královské žezlo bylo symbolem autority a moci vládce. V požehnání, které Jákob udělil svému synu Judovi, uvedl, že žezlo od Judy neodejde (Gn 49,9–10), což znamenalo, že Judův královský rod bude věčný.

3. Jaký je jeho záměr? (v. 17 b) Moáb a další národy se k Božímu vyvolenému lidu chovaly nepřátelsky. Přicházející mocný král zničí nepřátelské národy a rozdrtí kosti nepřátel Izraele.

Tímto Mesiášem je Ježíš Kristus, který nás vykoupil z hříchu. Spolu s Izraelem jsme vyvoleným Božím lidem. On za nás bojuje naše bitvy. Je naším bezprostředním a konečným zachráncem. Čeho se dnes obáváme? Je to nemoc, strach, finanční stres, zdravotní problémy, rozpadlý vztah? Ať už je to cokoli, místo abychom se spoléhali na své schopnosti to zvládnout, odevzdejme to Ježíši Kristu a žijme radostně. On přinese průlom a nastolí konečné vítězství a vysvobození.

Stanly a Sweena (Praha 3 – Mezinárodní sbor)