Slova života - zamyšlení na každý den

16.10.2020

Nebezpečí hojnosti

Měli pastvy do sytosti. Nasytili se a jejich srdce zpyšnělo, zapomněli na mě. (Oz 13,6)

Pán Bůh velmi dobře zná lidské srdce. Ví, jak je náchylné k nevděčnosti, jak snadno zapomíná na Boží dobrodiní. Proto již skrze Mojžíše varoval Izraele před pokušením v hojnosti: „Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím… Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on…“ (5Moj 8,10-11 a 18)

Žel, toto nebezpečí se v dalších generacích naplňovalo. Když se Izraelcům hmotně dobře dařilo, jejich srdce na Hospodina a na jeho přikázání zapomínalo. Vytrácelo se vědomí závislosti na Bohu, Bůh pro ně již nebyl na prvním místě.

Je to také velmi výmluvný obraz dnešní doby. Většina lidí v Evropě dnes žije v blahobytu. Během dvou generací se úžasně změnily podmínky života – bydlení, vzdělání, zdravotní péče, práce, rekreace. Žel, místo vděčnosti Bohu můžeme spíše vidět silný odklon od Boha, jako by blahobyt byl výlučně dílem lidským. Takový je trend společnosti kolem nás. Budeme se i v této věci odlišovat od světa? Budeme přijímat zdraví a blahobyt s vděčností Bohu? A budeme také ochotni se sdílet s potřebnými?