Slova života - zamyšlení na každý den

14.10.2020

Nepoučitelnost má velké následky

Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoliv jsi o tom všem věděl, ale povýšil ses nad Pána nebes… (Dan 5,22-23a)

Babylónský král Belšasar dobře věděl o tom, jak byl jeho otec Nebúkadnesar za své povyšování ztrestán a jak nakonec změnil svůj postoj a chválil Nejvyššího. Žel, nepoučil se z toho, ale ve své pýše sáhl k nešťastnému kroku, který se mu pak stal osudným. K popíjení vína dal přinést zlaté nádoby uloupené z jeruzalémského chrámu a pak „chválil bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné“ (v. 4). Kdo se nepoučí z historie, dělá stejné chyby jako jeho předchůdci; následky však mohou být nejen stejné, ale i daleko horší. Belšasarův otec měl ještě čas na změnu, avšak Belšasar již takovou možnost neměl, ještě té noci byl zabit. Když promarnil možnost poučit se z historie, další příležitost již nedostal.

Poučíme se z historie dávné i nedávné, a třeba i z našich vlastních zkušeností, z dění v naší rodině nebo ve svém okolí? Bůh k nám promlouvá skrze historii biblickou i mimobiblickou, skrze příklady varovné i následováníhodné. Mějme otevřené oči a vnímavé srdce k tomu, co nám Bůh takto do našeho života sděluje. Nepromarněme možnost poučit se a vyhnout se hříchům, které jinak mohou mít velmi zlé následky!