Slova života - zamyšlení na každý den

20.11.2022

Obnova Izraele je svědectvím pro všechny národy

Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha.  (Iz 52,9-10)

Kniha Izajášova nás uvádí jak v první, tak ve druhé části do dob nesmírně těžkých. Nejdříve to byli Asyřané, kteří ohrožovali Judu a oblehli Jeruzalém. Potom to byli Babyloňané, kteří dílo zkázy dokončili, město i chrám zničili a lid odvlekli do zajetí. Přestože se Židé v té době ocitli ve vyhnanství, žili v exilu a pod nadvládou jiných národů, vždy věřili a doufali v Hospodina. Nikdy se nevzdali své víry a očekávali lepší zítřky. Věděli, že Bůh je s nimi. My už víme, že později došlo k tomu, že se Židé mohli vrátit domů a chrám byl obnoven.  

Zkusme si představit, jaké by to bylo pro nás, kdybychom se ocitli v podobné situaci. Mnozí z nás „ti vyzrálejšího věku“ mohou mít alespoň minimálně reálnou představu. Mám na mysli to, když si vzpomenou na obsazení ČR v roce 1968. Ta panika, obavy, strach a bezmoc a také nevědomost jsou pocity, které nikdo z nás prožívat nechce.

Přesto se v našich životech častokrát také odehrávají různé zvraty a nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme mít pod kontrolou. Například když vážně onemocníme, nebo je vážně nemocný blízký člen naší rodiny, čeká nás těžké rozhodnutí, rozpadá se nám manželství, ztratili jsme práci a životní jistoty. A my hledáme cestu jak z těchto svízelných a utlačujících okolností uniknout nebo je vyřešit. Ano, můžeme bojovat z vlastních sil. Většinou to ale končí opětovným vyčerpáním a úmornějším soužením. Přiznat si, že nemáme sílu bojovat, a hledat pomoc u Boha bývá vítězstvím. Získáme tak čas na naslouchání Božímu hlasu a očekávání projevů Boží moci v našich životech. Nezapomeňme, že Hospodin je s námi (Immanuel). A on nás vyvádí na klidná místa u vod a naživu nás udržuje. On je ten, který nás má ve své ruce.  

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. (CSP, Žid 11,1-2)

Helena Adamová (Blansko)