Slova života - zamyšlení na každý den

29.7.2020

Ochota vysvětlit a ochota vysvětlení přijmout

Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: „Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!“ A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat… Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“ (Sk 11,3-4 a 18)

Apoštol Petr šel na Boží pokyn do domu pohana Kornélia. Bůh si tam Petra použil ke zvěstování evangelia pohanům a oni poselství o Ježíši Kristu přijali. Bůh na ně velmi přesvědčivým způsobem vylil Ducha svatého a byli pak bezprostředně nato pokřtěni. Ale když se o tom dověděli bratři v Jeruzalémě, byli někteří z nich pohoršeni tím, že Petr, Žid, stoloval s pohany.

Všimněme si nyní v těchto událostech třech věcí. Tou první je skutečnost, že apoštol Petr nebyl v církvi nekritizovatelnou osobou. I přední z apoštolů, požívající velkou autoritu v církvi, mohl být kritizován. Ovzduší v církvi bylo takové, že kritika v církvi byla přípustná, lidé směli vyjádřit svůj názor, a to i vůči největší autoritě.

Druhá věc: Jak se k tomu postavil Petr? Necítil se dotčen, neodvolává se na své postavení, chápe, že jeho kritici nerozumějí a potřebují náležité vysvětlení. Vždyť i on měl ještě nedávno podobný postoj izolace od pohanů. A tak jim vysvětluje, jak Bůh skrze vidění změnil jeho postoj a vylitím Ducha svatého na pohany prokázal plné přijetí pohanů.

Pak následuje třetí věc: kritici Petrova jednání byli Petrem přesvědčeni; ne poraženi, ale přesvědčeni. Tak se mohli připojit k těm, kteří se radovali z uvěření pohanů.

Je neštěstím, když je v církvi je nepřípustné vyjádřit jiný názor nebo když představení neumějí věci náležitě vysvětlit, ale raději se odvolávají na svoji autoritu. A také je neštěstím, když někteří nejsou ochotní i přes náležité vysvětlení vše přijmout a trvají dál na svých předem nezměnitelných názorech. Je to velká škoda; tam pak není radost z Božího díla, ale jen napětí, rozpory a smutek.