Slova života - zamyšlení na každý den

9.6.2020

Odlišnost a stejnost židů a pohanů

Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! (Řím 3,1-2)

Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! (Řím 3,9)

Čtenáři Bible se při povrchním čtení může v těchto slovech jevit rozpor. Tak tedy mají židé něco navíc, nebo nemají? Proč je zde jednou ano, podruhé ne?

Každá z těchto otázek míří jiným směrem, a proto je rozdílná i odpověď. První se týká toho, čím Bůh židovský národ obdařil. Dal jim toho hodně: Abrahamovi a jeho potomkům daroval veliká zaslíbení, vyvolil je jako svůj vyvolený národ, po vyvedení z Egypta dostali jeho Zákon. Stal se jim Bohem a oni se stali jeho lidem. Znamením smlouvy mezi Bohem a Izraelem se stala obřízka. Ale velmi důležité je, že Boží vyvolení Izraele není podmíněné, Bůh to učinil nezrušitelně (Řím 11,29).

Druhá otázka se týká toho, jestli Židé mají v oblasti spásy vůči nežidům nějakou přednost. To znamená, jestli jsou spaseni již proto, že jsou vyvoleným národem, nebo proto, že jejich mravní kvalita je před Bohem dostatečná. Apoštol Pavel odpovídá naprosto jednoznačně: „Vůbec ne!“ (v. 9)

A dále píše: „Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (v. 23)

Výsledek je jednoznačný: všichni lidé potřebují Boží milost, všichni potřebují Spasitele Ježíše Krista, nikdo nemůže být spasen mravní kvalitou svého života. I když díky svým věřícím rodičům od dětství znáš Bibli a byl jsi uchráněn od některých hříchů, na spasení to nestačí. I ty můžeš být spasen jen pouhou Boží milostí, vírou v Ježíše Krista, díky jeho zástupné oběti i za tvůj hřích.