Slova života - zamyšlení na každý den

23.6.2022

Pevná víra, pevné zásady

Pak řekl David Urijášovi: „Zajdi do svého domu a umyj si nohy." Urijáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Urijáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Urijáš do svého domu nezašel, otázal se David Urijáše: „Což jsi nepřišel z cesty? Proč jsi tedy nezašel do svého domu?" Urijáš Davidovi odvětil: „Schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Jóab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím!" David Urijášovi řekl: „Pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím." Urijáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i nazítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. 2 S 11, 8-13

Když David zjistil, že je Bat-šeba těhotná, vydal rozkaz, aby Jóab poslal jejího manžela, Chetejce Urijáše, k němu. David totiž měl plán. Chtěl zamaskovat svůj podíl na Bat-šebině těhotenství tak, že vytvoří situaci, aby se Urijáš vyspal se svou ženou a nepodezíral ji. Jenže se přepočítal. Urijáš totiž nebyl jako David a po celou dobu, po kterou byl v Jeruzalémě, nevstoupil do svého domu.

Urijáš, i přesto že byl Chetejec a ne Izraelita, byl pevný ve své víře, válka totiž byla něco svatého, armáda s sebou měla i Schránu úmluvy, aby byl Hospodin s nimi, a od vojáků se vyžadovala zdrženlivost od žen. Proto Urijáš nevešel do svého domu ke své ženě, bylo by to nespravedlivé vůči ostatním, kteří jsou stále v boji, ale hlavně by to nebylo dobré v očích Hospodina. Urijáš byl pevný ve víře a dobrý a poslušný voják, nakonec dokonce přinesl Jóabovi dopis od Davida, ve kterém byl rozkaz k jeho vlastní smrti.

I když je obvykle příběh s Bat-šebou plný pouze negativních příkladů a toho, co bychom dělat neměli, Urijáš nám může být příkladem kladným. I přesto, že nebyl Izraelitou, jeho víra překonala tu královu a navzdory pokušením se držel své víry a zásad a obstál.

Jakub Šíp (Pardubice)