Slova života - zamyšlení na každý den

11.1.2021

Pokání přibližuje království nebeské

V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v Judské poušti: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ (Mt 3,1-2; B21)

Slavný příběh izraelského národa, ztělesněný Ježíšovým rodokmenem, vystupuje z dávné minulosti a Ježíšovým narozením nově ožívá. Od té chvíle – jak se dnes říkává – už nic nebude jako dřív. Janovo kázání v Judské poušti, překvapivé způsobem i obsahem, je srozumitelným znamením pro ty, kteří Bohem vyvoleného a zaslíbeného krále očekávají. Boží blízkost není minulostí, je znovu přítomností. „Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král.“(SNC) Janovým kázáním prostupuje dávná naděje: „Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena….“  „Nebeské království je blízko!“  Možná by to mohl být název této biblické knihy s podtitulem „Všechno, co potřebujete vědět o Božím království“. Matoušovo evangelium odhaluje krok za krokem toto Království a  zároveň zve k podílu na něm každého z nás. Ani Jan nepředstavuje výjimku. I Jan je jenom hlasem, který sám pro sebe hledá, i jeho učedníci se ptají. Přicházející Království má svou sílu. Bůh tu není jen „jako“. On tu skutečně je. Už nestačí jenom souhlasit s tím, co říká, je třeba podle toho žít, vzít to vážně. Vzít vážně Boží přítomnost mění náš pohled na život. Má to své důsledky. Už není možné žít jako doposud. Naše proměna ale nevychází z nás. J.L.Hromádka ve své knize Evangelium o cestě za člověkem říká: „Je to Bůh, který se rozhodl přijít za člověkem a který chce být Pánem člověka v jeho celistvosti.“ Pokání není jakousi vstupenkou do nebeského království. Nadpis dnešní úvahy by spíše mohl znít: Boží království, Boží vláda, Boží blízkost má sílu nás změnit. Srozumitelné je to na příběhu Zacheově (Lk 19). Jeho setkání s Ježíšem nese ovoce proměny. „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.  Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ S Herodem ta zpráva při narození Krista docela zamávala... V naší bezprostřední blízkosti stojí sám Bůh, přišel nový Král. Jsme si toho vědomi? Co to dělá s námi?

Petr Mrázek (Vsetín)