Slova života - zamyšlení na každý den

17.7.2020

Pokání z odmítnutí Ježíše Krista

Petr jim odpověděl: „Čiňte pokání a každý z vás ať přijme křest ve jméno Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“ (Sk 2,38)

Petrova výzva k pokání má již jiný charakter než výzva Jana Křtitele. Jan Křtitel vedl k poznání hříšnosti, k pokání z jednotlivých hříchů a ke změně života. Petrova výzva k pokání míří k tomu nejdůležitějšímu, k přijetí Ježíše Krista jako Mesiáše. Petr svojí výzvou oslovil zástup Židů, kteří dosud Ježíše jako Mesiáše odmítali, a možná někteří z nich ještě nedávno křičeli před Pilátem: „Ukřižuj ho!“

Pokud člověk nepochopí tuto Petrovu výzvu k pokání, mine se cíle. Může neustále činit pokání ze svých jednotlivých přestoupení Božích přikázání, ale chybí mu to nejdůležitější. Když se Ježíšovi posluchači ptali, jak mají jednat, aby plnili Boží vůli, odpověděl jim: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ (J 6,28) I kdyby se člověk sebevíc zdokonalil v  plnění Božích přikázání, ale nenaplnil by výzvu uvěřit v Ježíše Krista, nic mu to není platné. Vždyť člověk není spasen ze skutků Zákona, ale z Boží milosti, skrze Ježíše Krista.

Když Petrovi posluchači poslechli jeho výzvu, jejich život se radikálně změnil. Uvěřili v Ježíše Krista, dali se pokřtít, přijali Ducha svatého a žili v nádherném společenství prvního křesťanského sboru. Místo duchovního tápání a úporných zápasů o plnění Zákona přijali radostný život v jistotě víry ve společenství církve. Místo malých krůčků v duchovním životě to byl zásadní zlom, který jim otevřel zcela novou duchovní dimenzi.

Nezůstaň na nedokončené cestě pokání z jednotlivých hříchů. To nejdůležitější je přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.