Slova života - zamyšlení na každý den

5.5.2021

Pokojný spánek spoléhajících na Hospodina

Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. (Ž 3,6)

Tento žalm je žalozpěvem Hospodinu. Obsahem žalmu je usilovné vzývání Boha, popis problémů, ujištění o důvěře v Boha, žádost o pomoc, vyjádření chvály a díkůvzdání. Bůh chce, aby k němu jeho lid volal v čase potřeb. Vydáme-li svůj život Bohu, který nás chrání, zaopatřuje a je naší slávou, zakusíme jeho milost a přítomnost. To nám umožní povznést se nad řadu problémů, těžkostí a životních trápení, které jsou příčinou špatného spánku. Bůh nás v šestém verši ujišťuje: „Ulehnu, usnu.“

Jsme ujištěni o jeho věrnosti, můžeme uléhat v pokoji s jistotou, že slyší, když k němu pozvedáme hlas, ON odpovídá a ujišťuje nás, že přes všechna trápení můžeme bezpečně uléhat a spát. Máme ujištění, že nás Bůh zachová a ochrání od zlého a zahalí milostí i ve spánku. Dopřává svému milému spánek. Je to Boží vůle, abychom se těšili z pokojného spánku a života bez úzkostí (Mt 6,25-34; Fp 4,6).  

„Nadarmo časně vstáváte… zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.“ (Ž 127,2) Původně se toto vstávání a vysedávání týkalo zbožných praktik - náboženského konání. Tímto úsilím si někteří Izraelci chtěli zajistit Boží náklonnost. Nebyli si jisti, že je Bůh má rád. Chtěli si požehnání zasloužit svojí aktivitou a oběťmi a nezakoušeli odpočinek a pokoj.

Bůh dopřává svému milému spánek. Pán Bůh dává svým milým dary a požehnání ve spánku, totiž během spánku, v průběhu spánku. Adamovi daroval ženu Evu během hlubokého spánku, kdy nemohl nic ovlivnit. Eva zde byla bez Adamova přičinění a úsilí. Bůh mu ji dal. Jákob dostal zaslíbení ve snu, když spal (Gn 28,15).

Se svou milostí přišel Bůh i k Šalamounovi. „V Gibeónu se Šalamounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: Žádej, co ti mám dát...“ (1Kr 3,5-7)

Svému milému. Tomu, který je s Bohem spojen láskou. Pán Bůh dává všechno z milosti - spánek, odpočinek i jistotu. Nedůvěra v Boží lásku vede k úzkosti a úzkost nás okrádá o spánek. Křesťanství je o vztahu lásky. Když zmizí láska, život víry upadne. Bůh nám žehná, i když spíme.

Karel Křehký (Teplá)