Slova života - zamyšlení na každý den

16.7.2020

Poslání, které je možné naplňovat jen v síle Ducha svatého

… ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Sk 1,8)

Nebylo to poprvé, když Pán Ježíš říkal učedníkům o Duchu svatém. Nyní jim to znovu připomněl jako důležitý vzkaz těsně před svým odchodem: Nestarejte se o to, co není vaše věc (v. 7). Vaším posláním je být mi svědky všude kolem a až na sám konec země. Takového poslání se můžeme zaleknout, vždyť jsme tak slabí a neschopní. Ale Bůh to moc dobře ví, proto posílá pro svůj lid moc Ducha svatého. Jenom v této moci může křesťan své poslání naplňovat.

Dobře si všimněme toho, co přesně Ježíš řekl. Osobu Ducha svatého přijímá každý, kdo uvěřil v Ježíše Krista. Každé Boží dítě má Ducha svatého, který ho ujišťuje o Božím synovství (Gal 4,6). Ale Ježíš zde mluvil o moci Ducha svatého. To je moc, ve které Boží dítě odolává pokušením ke hříchu, má smělost ke svědectví o Kristu a někdy také činí zázraky. Právě tato moc učinila z vystrašených učedníků smělé svědky, v této moci mohli zvěstovat Krista tak, že v něj uvěřily tisíce (Sk 2,41).

Důležité je, že toto působení Ducha svatého nebylo omezeno jen na apoštoly nebo jen na tehdejší dobu. Petr ve svém letničním kázání zvěstoval, že dar Ducha svatého není vyhrazen jen pro některé osoby, ale je seslán pro mladé i staré, pro muže i ženy (Sk 2,17-18). A dále zdůraznil, že dar Ducha svatého je určen pro všechny věřící všech generací (Sk 2,39).

Jsi slabý, bezmocný a nesmělý? Pros o moc Ducha svatého, ten ti dodá odvahu a ty se staneš smělým svědkem Ježíše Krista.