Slova života - zamyšlení na každý den

4.8.2020

Příkazy pro věřící z pohanů

Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. (Sk 15,29)

Apoštolové a starší z Jeruzaléma poslali vzkaz křesťanům z pohanů, co přesně mají zachovávat (v. 1); křesťané ze židů po nich totiž vyžadovali plnění celé řady nařízení, ve kterých viděli podmínku spásy. Mezi výše uvedenými třemi příkazy vůbec nefiguruje obřízka, na jejímž bezpodmínečném dodržování někteří židovští křesťané tak lpěli.

Zdržovat se všeho, co bylo obětováno modlám, je docela jasný příkaz, i když v tehdejším pohanském prostředí nebylo snadné ho dodržovat. Apoštol Pavel dokonce později psal o vnitřní svobodě v tomto směru, ale také o ohleduplnosti vůči jiným křesťanům (1Kor 10,23-29).

Zákaz jezení krve a masa nezbaveného krve se na první pohled jeví, jako by do Nového zákona vůbec nepatřil, vždyť Pán Ježíš řekl: „Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka.“ (Mat 15,11) Zákaz jezení krve však není jen židovským zákazem; bylo to ustanovení již pro všechny potomky Noeho (1Moj 9,4). Proto ho apoštolové předali i křesťanům z pohanů.

Zákaz smilství se mi v této souvislosti dlouho jevil jako hůře pochopitelný. Proč tento zákaz, když je již obsažen v Desateru, a proč apoštolové uvedli z Desatera jen tento jediný zákaz? Měli k tomu zřejmě důvod. Pozorný písmák zjistí, že v originálu je v Desateru doslovně uveden zákaz cizoložství, ne smilstva. Ale židé do tohoto zákazu automaticky zahrnovali i každý mimomanželský pohlavní styk, jak to vyplývalo z jiných míst Zákona. Židé tak již v zákazu „nezcizoložíš“ slyšeli také slovo „nesesmilníš“. U pohanů tomu bylo jinak: tam panovala jiná pravidla pro sexualitu, smilstvo bylo něčím normálním. Proto apoštolové v tomto příkazu pohanům zvlášť zdůrazňují zákaz smilstva.

V dnešní době uvolněné sexuální morálky potřebujeme silně slyšet i tento zákaz: Zdržujte se od smilstva (i toho předmanželského)!