Slova života - zamyšlení na každý den

16.9.2019

Přírodní a válečné pohromy jako Boží řeč k lidu

Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení. (Jl 1,2-3)

Pojďme se na počátku několika úvah nad verši starozákonní prorocké knihy seznámit s prorokem Jóelem a blíže si ho představit.

Dobu, kdy žil, přesně neznáme. Jóel neudává žádné chronologické údaje ani historický rámec, aby se dalo s jistotou říci, kdy působil. Odhadujeme ji pouze z popisu událostí, které ve své knize uvádí. Podle určitých indicií se dovozuje, že by to mohlo být v období mezi 6. až 3. stoletím př. Kr. Také nevíme, čím byl. Předpokládá se, že pocházel z Jeruzaléma a měl blízký vztah k chrámu a chrámové bohoslužbě.

Prorok Jóel se sám stává výzvou, slovem, které volá a burcuje. Poukazuje na události, které se dějí v jeho časech. Nejedná se zde o předání nezávazné informace, ale apel k poslušnosti.

Jóelova výzva je směrovaná k reflexi popisovaných událostí a jejich vnímání jako Boží promluvy k lidu. I my se tak máme stát živým slovem. Zvěst předávaná z pokolení na pokolení zhmotňuje Boží přítomnost a aktualizuje ji v každém posluchači.

Hospodinova výzva k činění pokání není v minulosti realizovaný a ukončený akt, a tak jsou Jóelova slova určena nejen jeho současníkům, ale i dalším pokolením, a tedy i nám.

René Lengyel (Liberec)