Slova života - zamyšlení na každý den

12.9.2020

Proč nepochopení Boží řeči?

Odpověděl: „Jdi a řekni tomuto lidu: ‚Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte se, nic nepoznáte.‘ Srdce tohoto lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven.“ (Iz 6,9-10)

Tento Boží výrok se zdá být nepochopitelný i nelogický. Proč Bůh mluví k národu, ale současně mu zacpává uši, aby neslyšel, a srdce obaluje tukem, aby nepochopil? Tento výrok připomíná také Pán Ježíš jako zdůvodnění toho, proč mluví v podobenstvích (Mat 13,10-17). Znamená to, že některým lidem je dáno pochopení Božího poselství a jiným ne. Ale v čem je ten klíč k pochopení nebo nepochopení Božího poselství?

V předchozích verších je popsáno, jak Izajáš ve vidění spatřil slávu Panovníka Hospodina. Byl z toho zděšen a reagoval na to slovy: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů…“ (v. 5) Na to se dostalo Izajášovi ujištění očištění slovy: „… tvá vina je odňata a tvůj hřích usmířen.“ (v. 7) Právě v tom je klíč k pochopení Božího poselství. Kdo reaguje upřímným pokáním, ten je od svého hříchu očištěn a Bůh mu dále dává duchovní pochopení. Kdo nepřistupuje k Božímu slovu s pokorou a vědomím své hříšnosti, ten do Božích tajemství nepronikne, i kdyby Bibli hodně znal.

Uplatnění tohoto principu vidíme především v postoji vůči Ježíši. Bylo málo zákoníků a farizeů, kteří v Něj uvěřili. Znali Boží slovo, ale nerozuměli mu; jejich sebevědomí jim zastřelo mysl a Ježíše jako Mesiáše odmítli. To se děje dodnes. Pochopení Ježíšova božství a jeho zástupné oběti na kříži je dáno jen těm, kteří vědí o své ztracenosti, vyznávají své hříchy a hledají od nich očištění.