Slova života - zamyšlení na každý den

12.1.2020

Prosby v Ježíšově jménu

J 15,12-25

… a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. (J 15,16)

Pán Ježíš dává velké zaslíbení našim prosbám k nebeskému Otci v jeho jménu. Ovšem co to vlastně znamená: prosit v Ježíšově jménu? Určitě je to více, než jen zakončení modlitby slovy: „Modlíme se tak ve jménu Ježíše Krista.“

Ježíš řekl tato slova krátce před svou smrtí, ve své velké promluvě k učedníkům. V ní mluvil o své jednotě s Otcem a to mohli učedníci plně pochopit až po vylití Ducha svatého. Z této jednoty Syna a Otce vyplývá i zcela nový postoj při modlitbě. Do té doby se učedníci, podobně jako všichni židé, modlili k Hospodinu a od něho očekávali naplnění všech svých proseb. Nyní učedníci, ale také všichni křesťané, mají vědět, že spoluadresátem a spoluvykonavatelem vyslyšení modliteb je spolu s Otcem také Syn – Ježíš Kristus (J 14,13-14). Během společného chození učedníků s pozemským Ježíšem Ho jistě nejednou o něco prosili, ale jejich prosby neměly charakter modlitby jako k Bohu. To se mělo po jeho odchodu do nebe změnit. Jestliže v jeho pozemském životě byla jeho božská podstata lidem skryta, nyní v nebi je to již jen božská podstata. Proto i naše modlitby mohou mít jiný charakter než modlitby starozákonních modlitebníků.

V modlitbě ve jménu Ježíše Krista je ještě další důležitý význam. Židé očekávali naplnění svých proseb pro svoji příslušnost k Bohem vyvolenému národu a pro plnění Zákona. Někteří křesťané očekávají naplnění svých proseb pro svoji víru, jiní pro svoji službu Bohu a naplňování Božích přikázání. Jistě, víra a poslušnost – to jsou důležité věci v postoji křesťana a ve značné míře jsou to také předpoklady k vyslyšení modliteb. Ale nejdůležitějším předpokladem pro vyslyšení našich proseb je milost, která nám je dána skrze Ježíše Krista.

Modlitebník, který se svým vnitřním postojem modlí ve jménu Ježíše Krista, ví, že na nic nemá nárok, nic si nezaslouží, a cokoliv, co může dostat, bude jen pro zásluhy Ježíše Krista. To je ta pravá modlitba ve jménu Ježíše Krista, a to i tehdy, pokud ji těmito slovy přímo neřekneme.