Slova života - zamyšlení na každý den

4.5.2021

Rozumní s bázní slouží Hospodinu

Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. (Ž 2,10-11)

Dnešní text hovoří o lidském rozumu a jeho správném použití. Pokud je řeč o rozumu, spíše nám na mysli vytane text z knihy Přísloví: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej.“ Nespoléhat se na svou rozumnost však neznamená nepoužívat rozum. Člověk nebyl stvořen jako robot, který nemá rozum a chová se jen podle toho, jak je naprogramován. Bůh nás vybízí k tomu, abychom rozum používali správně. Jak tedy poznáme, že jsme rozumní? Odpověď na tuto otázku nacházíme ve slovech: „Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.“

Rozumný člověk je tedy ten, který se obrátil a jde po Hospodinově cestě. O takovém čteme v Přísloví 3,13-18: „Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší než nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.“

Robert Matala (Teplá)