Slova života - zamyšlení na každý den

30.7.2020

Různé Boží cesty pro Boží služebníky

V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. (Sk 12,1-3)

Lukáš zaznamenal dva rozdílné životní příběhy dvou předních apoštolů – Jakuba a Petra. Jakub byl na rozkaz Heroda sťat a podobně chtěl Herodes naložit i s Petrem. Bůh mu to nedovolil a Petra zázračně z vězení vysvobodil (v. 8). Podle tehdejších zvyklostí byli pak popraveni strážci, kteří Petra neuhlídali (v. 19). Petr pak prožil další léta v požehnané službě Bohu.

Nabízí se zde otázka: proč byl jeden zachráněn před smrtí a druhý ne? Byl snad Jakub méně hoden zachránění? Nebo se snad za něho církev méně modlila? Vůbec si to nemyslím. Ale proč tedy on, podobně jako Petr, nebyl zachráněn? Máme jedinou odpověď: Bůh tak rozhodl; Jakub měl oslavit Boha svou mučednickou smrtí, Petr svojí pokračující službou.

Podobným otázkám nejednou čelíme i dnes. Naši blízcí, bratří a sestry ve sboru, jsou vystaveni závažné nemoci nebo jinému nebezpečí. Někdo zemře nebo je celoživotně postižen, jiný je zachráněn, někdy i zjevným zázrakem. Proč jeden ano, druhý ne? Jsme v pokušení hledat vysvětlení v lidech; v míře jejich zásluh, jejich víry nebo míře přímluvných modliteb. Takové posuzování je velmi zavádějící, protože hledá vysvětlení i ve věcech, do kterých nevidíme. Neposuzujme jiné, nehledejme v nich příčiny jejich nežádoucího konce. V pokoře přiznejme, že nerozumíme Božím úmyslům, přiznejme Bohu jeho svrchovanost.