Slova života - zamyšlení na každý den

11.6.2020

Skrze Ježíše Krista

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. (Řím 5,1-2)

Víra je v životě věřícího nepostradatelná; vždyť to, co již na první pohled odlišuje věřící od nevěřících, je víra. Bible říká: „Bez víry není možné zalíbit se Bohu.“ (Žid 11,6) Ale pozor! Nejde jen o to věřit, ale v co věřit, nebo spíše v koho věřit. Mnozí lidé se hlásí k víře v „něco“, aniž by měli jakýkoliv osobní vztah s Bohem. Věří např. v něco nad námi, nebo ve své uzdravení, v dobrou budoucnost apod. To ovšem není víra v Boha, je to jen všeobecná víra nebo tzv. pozitivní myšlení.

Vírou se můžeme zalíbit Bohu, vírou Abraham získal u Boha spravedlnost (1Moj 15,6). Nový zákon zdůrazňuje potřebu víry v Ježíše Krista. Nejen víru v historického Ježíše, který zde na zemi žil, ale víru v Ježíše Krista, to znamená Ježíše jako Mesiáše, Spasitele, Božího Syna. Víra v Ježíše Krista, který umíral na kříži zástupně za náš hřích, aby nás smířil s Bohem.

Naše víra však není to nejdůležitější pro naše spasení. Ano, to je to důležité na naší straně, Bůh naši víru očekává. Ježíš jednou řekl lidem, kteří se ho ptali, jaký mají dělat skutek: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ (J 6,29)

To nejdůležitější pro naše spasení je však na Boží straně. Jsme ospravedlněni z víry, ale je to skrze Ježíše Krista. V epištolách je často užit tento výraz „skrze Ježíše Krista“. Jen v této kapitole je to celkem pětkrát (v. 2, 9, 11, 17, 21). Bez Ježíšovy zástupné oběti by naše víra byla iluzorní, ke spasení by nás nedovedla. Spaseni jsme vírou, ale jen vírou v Ježíše Krista, skrze Ježíše Krista.