Slova života - zamyšlení na každý den

31.5.2020

Slavné letnice

Když nastal den letnic… všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk 2,1 a 4)

Učedníci podle příkazu Pána Ježíše zůstávali v Jeruzalémě a spolu s dalšími jeho následovníky očekávali na modlitbách naplnění Ježíšova slibu (Sk 1,4-5 a 12-14). Nevíme, jestli měli nějakou představu o tom, co by se mělo dít, snad mohli myslet na starozákonní události, jak Boží Duch zmocnil proroky nebo soudce ke zvláštnímu poslání. To, co se teď událo na den letnic, v desátý den po Ježíšově odchodu do nebe, bylo určitě zcela nad jejich očekávání.

Náhlý hukot z nebe, vizuální obraz ohnivých jazyků, které spočinuly na každém z nich, a mluvení v jiných jazycích – to byla jistě pro každého z nich úžasná zkušenost. Tím to ovšem neskončilo. Hukot z nebe přivolal velký zástup překvapených lidí a zázrak mluvení v jiných, ale jim srozumitelných jazycích, připravil tyto lidi ke slyšení poselství o zmrtvýchvstalém Ježíši Kristu. Duch svatý tak mocně působil v srdcích posluchačů, že tři tisíce z nich toho dne uvěřilo a přidalo se k apoštolům.

Dosud strávili učedníci spolu s Ježíšem tři roky, po jeho zmrtvýchvstání se s ním osobně setkali a pak byli svědky jeho nanebevstoupení. Ale zkušeností naplnění Duchem svatým nastala pro ně nová etapa duchovního života, stali se pokračovateli v díle, které započal Ježíš. To se však netýkalo jen těch sto dvaceti Ježíšových následovníků. Petr ve svém kázání jasně řekl všem posluchačům, že dar Ducha svatého je pro všechny věřící v Ježíše Krista. „Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolal Pán, náš Bůh.“ (Sk 2,39)

Zaslíbení Ducha svatého platí i pro tebe! Nemusíš u toho prožít hukot z nebe, ohnivé jazyky a mluvení v jazycích. Ale Duch svatý dává vždy jistotu spasení, odvahu ke svědectví, radost a touhu následovat Ježíše Krista.