Slova života - zamyšlení na každý den

26.6.2020

Smýšlejte střízlivě o svém poslání

Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. (Řím 12,3)

Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. (Řím 12,16)

Ve své kazatelské službě jsem musel bratry a sestry spíše povzbuzovat k tomu, aby uplatňovali svá duchovní obdarování. Někdy jim v tom byla překážkou lenost a časová zaneprázdněnost, ale často byl u nich i problém nesmělosti, pocit, že nemají k požadované službě předpoklady. Vyskytly se však i případy opačné, kdy někteří bratři potřebovali být brzděni ve svých ambicích, protože se hrnuli do služby, ke které neměli obdarování.

I apoštol Pavel měl podobné zkušenosti s jednotlivci, kteří se hrnuli do služby, ale jejich sebehodnocení vlastního obdarování bylo nepřiměřené. Horlivost a ambicióznost však nemůže nahradit duchovní obdarování a Boží povolání!  Je to podobné, jako když někdo mluví nesrozumitelně; jeho řeč se nestane srozumitelnější jen tím, že bude mluvit hlasitěji. Proč je pro někoho určitá viditelná služba tak přitažlivá, proč je nedostatek služebníků ve „všedních službách“? Bůh dobře rozpočítal lidem jejich obdarování; to jen lidé kazí dobrou Boží matematiku.

Pán Ježíš vybídl své učedníky: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.“ (Mat 11,29) To není výzva, aby se od něho učili, jak konat zázraky, ale aby ho následovali v jeho charakteru, v jeho pokoře. Po umytí nohou řekl svým učedníkům: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“ (J 13,15) Pokora je základním předpokladem požehnané duchovní služby a v pokoře člověk také střízlivě hodnotí své vlastní obdarování.

Byl jsem hodně překvapen tím, když jsem se v některých společenstvích setkal se „zaučováním“ k uzdravování, prorokování a k jiným duchovním darům. Jistě, i vyučování má své místo v uplatňování duchovních darů, ale ne k jejich získání. Zde platí biblické slovo: „Duch uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ (1Kor 12,11) To se týká i míry obdarování (v. 3).