Slova života - zamyšlení na každý den

4.7.2020

Specifické poslání apoštola Pavla

… abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy… Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilýrii naplnil Kristovým evangeliem. (Řím 15,16 a 19)

Pán Ježíš svěřil svým následovníkům poslání nést evangelium do celého světa (Sk 1,8). To však zní příliš obecně. Každému z nás osobně svěřil konkrétní poslání, které bychom měli rozpoznat a naplňovat. Pavel přijal poslání nést evangelium pohanským národům, ale v jeho rámci ještě něco specifického. Byla to misie na nových místech, pionýrská práce zakládání nových sborů (v. 20). V této kapitole píše o svých plánech: jít do nové oblasti, do Hispánie, protože dosavadní oblast již naplnil Kristovým evangeliem (v. 19).

Zní to velmi zvláštně, když píše, že oblast od Jeruzaléma po Ilýrii (dnešní Albánie a Chorvatsko) naplnil evangeliem. Opravdu už v této obrovské oblast nebylo místo pro misii? Bylo, ale ne pro apoštola Pavla. Snažil se vybudovat duchovně zralé křesťany, kteří budou pokračovat v tom, co on začal, a budou z nových sborů sami šířit evangelium do celé oblasti, do dalších měst. Také důvěřoval, že tito noví křesťané dozráli k tomu, že „jsou plni dobroty, naplnění veškerým poznáním“ (v. 14). Proto neměl v této oblasti pocit nenahraditelnosti, ale mohl jít dál. Vědomí nenahraditelnosti měl však na nových místech, protože věděl, že k této službě ho povolal Pán.

Věřící by měl přejít od obecného poslání ke svému osobnímu, někdy i hodně specifickému. Pak nemusí podlehnout naléhání jiných, co by měl dělat, ale musí si hledět toho, co přijal od Pána jako své osobní poslání. V tom svém poslání je nenahraditelný, ve všem ostatním nahraditelný je.