Slova života - zamyšlení na každý den

2.12.2019

Spolehlivá Boží ochrana

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. (Ž 121,7-8)

Tento celý žalm 121 (a přečtěme si jej celý) nás ujišťuje, že jako Boží děti jsme v Božím neutuchajícím zájmu a ochraně. Žalmista nám připomíná, že Boží neomezená moc je s námi a nad námi v každodenních životních starostech a zápasech. Boží slovo nás ujišťuje - a to nejen v tomto žalmu - že Pánu Bohu na nás záleží, a že bez Jeho vůle nám ani vlas z hlavy nespadne.

„Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.“ (v. 7) Toto je, bratře a sestro, Boží postoj směrem k nám, tedy směrem k tobě a ke mně. Nezapomínejme na to, že On chrání tvůj - můj život. Umím se cele uchopit tohoto zaslíbení? Jsem si zcela jist tím, že Mu na mě záleží, a že má sečtený každý můj vlas? Možná dnešní, včerejší den byl velmi vydařený. Dařilo se mi v práci, šéf byl se mnou velice spokojen. Děti se mi dobře učí a mají velmi dobrý prospěch. Mám dobrého milujícího manžela - manželku. Ano přesvědčuji se, že Pán Bůh mně chrání, že chrání moji rodinu a že Jeho požehnání je se mnou, s námi, tak jak zaslíbil.

Ale, bratře a sestro, co zítra, když přijdou do mého života těžkosti a problémy? Když přijde do mého života to, s čím jsem ani ve snu nepočítal? Bude moje víra v Jeho slovo stejná, jako byla včera, kdy se mi tzv. vše dařilo? Nezpochybní moji víru nastalé nepříznivé okolnosti? Ano, moje víra, opravdovost mé víry může být a také bývá zkoušena, a to právě v situacích, o které vlastně - a přiznejme si to - ani nestojíme, ba naopak se jim vyhýbáme. Uvědomuji si i tuto skutečnost? Uvědomuji si, že i mnohé zkoušky patří do mého života víry? Jinak totiž tomu nebylo ani při biblických mužích víry jako byl Abrahám, žalmista David, apoštol Pavel a další.

Nezapomeňme bratři a sestry, že Pán Bůh chce naši víru i v době zkoušek posilnit a přesvědčit nás, že Jeho slovo a Jeho moc nezná žádné proměny a že nemá zalíbení v žádném mém trápení. Je totiž jen na Něm a na Jeho čase, kdy naplní i v době zkoušek své slovo, které dal svým dětem. Jsem tím, který i navzdory nepříznivým okolnostem očekává na Jeho zaslíbení? Přeji Ti ve víře prožitý den.  

Jaroslav Sazeček (Litoměřice)