Slova života - zamyšlení na každý den

19.5.2020

Srdce dokáže změnit jenom Bůh

„Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“ I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“ (1Král 18,37-39)

Odvrácení Izraele od Hospodina bylo tak hluboké, že se zdálo, že změna již není možná. Ale prorok Eliáš natolik horlil pro Hospodina, že neztrácel naději a celou svou bytostí usiloval o návrat Izraele k Hospodinu. Byl si však moc dobře vědom toho, že na takový úkol nestačí ani jeho největší horlivost, že zde musí mocně zasáhnout Hospodin. Proto k němu volá: „Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“ Bůh vyslyšel jeho volání a učinil před očima lidu velmi přesvědčivý zázrak: na vzývání Hospodinova jména odpověděl sesláním ohně na oběť, kterou obětoval Eliáš. Lid tím byl sice na chvíli přesvědčen; otázkou však zůstává, jak hluboce byl zasažen ve svém srdci, jak dlouho jim tato zkušenost s Boží mocí na hoře Karmel vydržela.

Na proměnu lidského srdce ani dnes nestačí sebepřesvědčivější slova evangelisty ani misionáře. Mnohé horlivé misijní snažení zůstává bez odezvy. Pomoci může jen Boží zásah. Když apoštol Pavel zvěstoval evangelium ve Filipis, uvěřila tam v Ježíše žena jménem Lydie. Tajemství jejího obrácení je obsaženo ve větě: „Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“ (Sk 16,14) Očekávání na Boží zásah by však nemělo vést k tomu, že polevíme v úsilí o vydávání svědectví o Ježíši. O známém evangelistovi 19. století, Moodym, někdo řekl: „Pracoval, jako by jeho modlitby byly zbytečné, a modlil se, jako by jeho práce byla zbytečná.“ Ale v podstatě to znamená, že evangelizoval a modlil se, obojí s plným nasazením.