Slova života - zamyšlení na každý den

21.5.2022

Suma Desatera: dvoupřikázání lásky

Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ (Mk 12,29–3)

Druhým týdnem se zamýšlíme nad přikázáními, která dostal Izrael od Hospodina. Pán Ježíš v kázání na hoře zdůraznil, že nepřišel zrušit Zákon ani Proroky, ale naplnit (Mt 5,17-19). Přikázání ještě rozvedl a upřesnil (Mt 5,20-48). Později, když se ho jeden zákoník zeptal, které přikázání je největší, odpověděl Pán Ježíš slovy uvedenými v úvodním textu (Mk 12,29–31). Největší přikázání je: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a ze své síly!“ A druhé je: „Miluj svého bližního jako sám sebe!“ Tato dvě přikázání shrnují Desatero. Neplatí pouze pro Izrael, ale i pro nás, lid nové smlouvy. Je Hospodin mým a Tvým jediným Pánem? Milujeme Ho z celého svého srdce? Žijeme podle Jeho přikázání? Je součástí našich životů? Toužíme být stále v Jeho přítomnosti, chceme se mu podobat?

V knize „V Jeho šlépějích“ se skupinka věřících rozhodla celý svůj život podřídit Pánu Ježíši, v životě jednat tak, jak by na jejich místě jednal On. Přineslo to veliké probuzení a požehnání.

Co musíme dělat, abychom tato přikázání naplnili? Na prvním místě milujme Pána Boha, protože ten, kdo miluje Boha, miluje vše, co On stvořil.

Boží lásku do našich srdcí nám dává Duch svatý (Ř 5,5). Sílu ke každodennímu životu čerpáme ve spojení s Pánem na modlitbě. Na modlitbě hledáme každý den Boží vůli pro svůj život a ve společenství s Pánem Ježíšem necháme Boží lásku proměňovat naše životy. Náš vztah s Bohem nás naplňuje Boží láskou, která se v nás projevuje tím, že můžeme milovat bližní, jako milujeme sami sebe (Mk 12,31), a umíme se vydat ve službu druhým lidem. Pán Ježíš nás učí: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.“ (L 6,31) Pán Ježíš Kristus spojuje obě přikázání do jednoho celku. Jedno bez druhého nemůže správně fungovat. Jan to zdůraznil ve svém listě: „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná...“ (1J 4,7-21)

Věra Černíková (Cheb 1)