Slova života - zamyšlení na každý den

26.11.2021

V Boží ochraně má člověk volnost

Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. (Ž 18,36-37)

Hospodinův služebník David napsal tento žalm chvály v den, kdy ho Bůh vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Jeho vyznání známe i z mnoha soudobých písní: „Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!“ (v. 32) Je to píseň oslavující Boží ochranu, moc, Jeho vítězství.

Většina naší společnosti se o pomoc obrací jinam než k Pánu Bohu. On je až tou poslední možností. Ďábel v naší společnosti zasel hluboko semínka nedůvěry v Boží pomoc, nebo dokonce jeho existenci. Není divu, že se mnozí raději obracejí o pomoc ke svým vlastním silám, k majetku nebo „alternativním cestám“.

Jaká je to Boží milost, že můžeme poznávat a osobně znát milujícího Pána. Biblický obraz našeho Boha, jeho moci, péče a lásky ukazuje, že jen v Boží ochraně má člověk pravou svobodu a volnost.

Pojďme dnes spolu se žalmistou děkovat za Boží blízkost i moc, milost i sílu, ochranu i spásu pro dnešní den i navěky. Dnes je čas vyznávat spolu s králem Davidem svobodu a volnost, kterou náš Pán Ježíš Kristus nabízí všem, kteří k němu pokorně přicházejí. „Vysvoboditeli … proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.“ (Ž 8,50) Amen

Petr Coufal (Olomouc)