Slova života - zamyšlení na každý den

4.4.2021

Velké poslání Ježíšových následovníků

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28,19-20)

Důsledkem Ježíšovy smrti a vzkříšení je život věčný pro každého, kdo v něj doufá. Ale to není vše. Ježíš totiž před svým odchodem volá své následovníky k úkolu, který je aktuální i dnes: „Jděte, získávejte mi učedníky, křtěte a učte je.“ Každé z těchto slov je důležité. Ať to zkouším jakkoli, nedotknu se všeho, pokud chci zachovat formát krátkého zamyšlení. Proto jen několik slov.

Všimněte si, že Ježíš neříká: „Pojďte se pohodlně usadit v modlitebně.“ (I když být v modlitebně je také důležité.) Ale posílá nás do světa. Je to burcující slovo, které nás má zvednout ze židlí a lavic. Křesťanský život se odehrává nejen ve shromáždění, ale také „tam venku“ mezi nevěřícími a s nimi. Tam máme žít svědeckým způsobem života. „Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,16) Je to výzva pro nás všechny.

A všimněte si ještě závěrečné věty, kde nám Pán slibuje svou přítomnost. Nejsme na to sami. I když nemusíme vždy cítit Boží přítomnost, On zůstává s námi, vždyť nám poslal Přímluvce, Ducha pravdy, Ducha svatého. Ale je důležité, abychom i my zůstávali v jeho blízkosti. Je to On, který nás posiluje a vede v tom úkolu, který nám dává. A je na nás, zda budeme jeho slovům poslušní.

Jiří Tomeš (Teplá)